Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Výzva slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike

127
reakcií
194
prečítaní
Tému 19. januára 2021, 20:54 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   19. 1. 2021, 20:54 avatar
Výzva slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike

My, bývalí a súčasní členovia súdnych orgánov, advokáti, akademici a príslušníci ďalších právnických profesií, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto princípov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení, či blogov a skupina sudcov napísala aj Výzvu na zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie však nenastala, odpoveďou je naopak mlčanie, v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie, či osobné invektívy.

Uvedomujeme si, že existujú sťažené podmienky pre napĺňanie princípov právneho štátu v čase pandémie COVID-19. Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva však zdôrazňuje, že aj v prípade núdzového stavu musí prevažovať základná zásada právneho štátu. V tejto súvislosti zásada nevyhnutnosti naznačuje, že počas núdzového stavu môžu nastať iba také obmedzenia ľudských práv a zmeny v rozdelení právomocí, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prekonanie výnimočnej situácie. Účel týchto obmedzení a zmien v rozdelení právomocí musí zároveň v podstate spočívať v prekonaní núdze a v návrate k normalite. Z týchto dôvodov nemožno ospravedlniť obmedzenia ľudských práv a zmeny v rozdelení právomocí, ktoré by nijako nesúviseli s núdzovou situáciou. Zároveň odporúča, aby v čase stavu núdze nedochádzalo k ústavným zmenám. Na Slovensku sú tieto odporúčania úplne ignorované a miera porušovania princípov právneho štátu mimoriadne vysoká. Verejne prezentované žiadosti viacerých odborníkov vyzývajúce na to, aby boli závažné ústavné zmeny vopred prerokované s Európskou komisiou pre demokraciu prostredníctvom práva ostali nepovšimnuté. Predstavitelia výkonnej moci Slovenskej republiky a ústavná väčšina Národnej rady SR hrubo porušujú svoje povinnosti, ktoré Slovenskej republike, jej orgánom a predstaviteľom vyplývajú z členstva v Rade Európy a Európskej únii.

V tomto ohľade upozorňujeme na nasledujúce zlyhania:
1. Slovenská republika je štát s flexibilnou ústavou a na jej zmenu stačí súhlas troch pätín poslancov v jednokomorovej Národnej rade SR. Negatívne vnímame, že súčasná parlamentná väčšina odstraňuje brzdy a protiváhy zo strany ostatných mocí v štáte. V decembri 2020 parlament svojim rozhodnutím zakázal Ústavnému súdu SR preskúmavať súlad ústavných zákonov s materiálnym jadrom ústavy, a to bez náležitej odbornej diskusie a napriek výslovnému nesúhlasu predsedu Ústavného súdu SR, ako aj napriek vážnym výhradám odbornej verejnosti. Týmto spôsobom vládna koalícia neprimerane zvýšila svoju zákonodarnú moc tým, že odstránila hlavnú brzdu zo súdnej moci, ktorá by ju mohla kontrolovať. Z hľadiska zachovania demokracie a právneho štátu je dôležité, aby rozhodnutia Národnej rady SR prijaté politickou väčšinou mohol posudzovať Ústavný súd SR ako konečná nezávislá súdna inštancia.

2. Súčasne oslabením právomoci Ústavného súdu SR prijala Národná rada SR ústavný zákon, ktorý jej umožní predlžovať núdzový stav na neobmedzene dlhý čas, ak vláda každých 40 dní požiada parlament o súhlas s predĺžením, ktorý má byť udeľovaný dodatočne do 20 dní. Rozumieme potrebe vyhlásenia núdzového stavu a jeho trvania z hľadiska ochrany verejného zdravia, ale je dôležité, aby sa tento inštitút nezneužíval a nevymkol z ústavnej kontroly.

3. Extrémne riskantné je aj využívanie skrátených legislatívnych konaní. V roku 2020 bolo takto prijatých viac ako 60 zákonov. Mnohé z prijatých legislatívnych zmien však vôbec nesúviseli s pandémiou a jej dôsledkami. Došlo napríklad k významnej zmene zákona o Súdnej rade SR a prijatiu viacerých ústavných zmien. Takýto spôsob tvorby práva znemožňuje zapojenie verejnosti do legislatívneho procesu a je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia. Vylúčená nebola len odborná verejnosť z tretieho sektora, ale aj experti pôsobiaci vo vládnych rezortoch, v Súdnej rade SR, na Najvyššom súde SR, Generálnej prokuratúre SR, či v akademickej oblasti.

4. Medzi porušovanie princípov právneho štátu patrí aj retroaktívne pôsobenie zákonov v rozpore s princípmi právnej istoty, navyše prijatých v skrátenom legislatívnom konaní. Exemplárnym príkladom je Ústavným súdom SR pozastavená účinnosť ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z októbra 2020, vylučujúceho právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania protiepidemických opatrení. Ústavný súd SR návrh prezidentky SR namietajúci nesúlad uvedeného ustanovenia s ustanoveniami ústavy a ústavného zákona o bezpečnosti štátu prijal na ďalšie konanie. Ďalším kontroverzným opatrením na vylúčenie kompenzácie v tejto oblasti boli právne normy, ktoré dovoľovali obchodníkom nechať svoje obchody otvorené, zakazovali však spotrebiteľom navštevovať ich. V tomto prípade môže ísť o neobvyklú formu obchádzania zákona.

5. Počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neodôvodneným, nelogickým, vzájomne rozporuplným a neprimeraným zásahom do ľudských práv, o ktorých sú verejnosť a dotknuté orgány verejnej moci informované veľmi neskoro, pričom zodpovední nereflektujú upozornenia a názory relevantných odborných komôr, vrátane Slovenskej lekárskej komory plytvajúc tak pri mnohých opatreniach obmedzenými personálnymi, finančnými či materiálnymi zdrojmi Slovenskej republiky. K závažným a masívnym zásahom do ľudských práv nedochádza prostredníctvom zákona, ale na základe hybridných aktov Úradu verejného zdravotníctva, ktorého pôsobnosť je v mnohých oblastiach sporná. Vyhlášky tohto úradu sú síce všeobecne záväznými právnymi predpismi, avšak vzhľadom na osobitný status Úradu verejného zdravotníctva (nejde ani o ústredný ani o miestny orgán štátnej správy) nie je možné iniciovať preskúmanie súladu jeho vyhlášok s ústavou a ústavnými zákonmi na Ústavnom súde SR.

6. Od zákonodarnej a výkonnej moci možno očakávať také kroky, ktoré prinášajú politickým stranám popularitu. Súdna moc však má a musí fungovať na iných princípoch. Obavy preto vyvoláva zmena fungovania justície a orgánov činných v trestnom konaní, najmä ich snaha o získanie popularity u verejnosti. Uvedomujeme si dlhoročnú existenciu problémov na súdoch, prokuratúre, či v polícii. Odpoveďou sa však nesmie stať populistická snaha o nezákonný postup v boji proti kriminalite. Princípy právneho štátu a platné právo treba dodržiavať aj vtedy, keď vedú k nižšiemu počtu trestných stíhaní a následných odsúdení v trestnom konaní, či k nižšiemu počtu väzobne stíhaných osôb.

7. Veľkým problémom súčasného stavu je zneužívanie inštitútu väzby na vytváranie nátlaku na obvineného s cieľom získať jeho priznanie, či spoluprácu pri odhaľovaní inej trestnej činnosti. Väzobná forma stíhania by nemala byť používaná ako pravidlo a orgány činné v trestnom konaní, politici a verejnosť, by si mali uvedomovať, že nejde o druh trestu. Za zásadný problém považujeme väzbu v prípadoch, v ktorých dochádza k zjavným prieťahom v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Takáto pokračujúca väzba je v úplnom rozpore so zárukami článku 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na problémy súvisiace s aplikovaním inštitútu väzby na Slovensku, opakovane upozornila aj Slovenská advokátska komora, ktorá volá po verejnej diskusii na túto tému.

8. Kľúčovým komponentom právneho štátu je princíp prezumpcie neviny, ktorý by mal byť plne rešpektovaný. Tento princíp je ale masívne porušovaný zo strany politikov, ako aj médií, a to bez očakávaných následkov. Vládna moc sa snaží porušovaním princípu prezumpcie neviny pôsobiť ako tá, ktorá stíha kriminálnikov a navodzuje tým v spoločnosti veľmi nebezpečnú atmosféru nenávisti.

9. Niektoré udalosti roku 2020 vyvolávajú obavu z ponižujúceho zaobchádzania vo väzbe, pričom existujú podozrenia, že cieľom takýchto praktík je získanie priznania obvineného. Pokiaľ ide o podmienky väzby v Slovenskej republike, upozorňujeme na urýchlenú potrebu ich zosúladenia s európskymi štandardmi. V tomto ohľade sú dlhodobo ignorované odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia (CPT). Podľa nich je neprípustné, aby osoby v tzv. kolúznej väzbe trávili 23 hodín v cele bez možnosti ďalších aktivít a s veľmi nízkym počtom návštev.

10. Obavy vzbudzuje aj používanie výpovede spolupracujúceho svedka ako kľúčového dôkazu v trestných konaniach proti sudcom alebo policajným funkcionárom, ktorým je umožnené užívať si slobodu výmenou za svedectvo proti konkrétnym osobám. Poukazujeme na nadužívanie uvedeného inštitútu bez dôsledného preverenia výpovedí takýchto osôb, umožňujúc im využívanie neprimeraných výhod (napr. absencia zadržania a vznesenie obvinenia, dokonca nezaistenie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti). Takéto neprimerané výhody pre spolupracujúcich svedkov v prípade, ak je ich výpoveď jediným priamym dôkazom voči obvinenému, označil Európsky súd pre ľudské práva v prípade Adamčo proti Slovensku ako nesúladné s právom na spravodlivé súdne konanie.

11. Za veľký problém považujeme vzťah orgánov činných v trestnom konaní a médií. Napriek tomu, že sa informácie vynášajú zo spisov systematicky, dlhodobo a vybraným médiám, ktoré následne prezentujú svoj zaujatý a subjektívny pohľad, štátne orgány doposiaľ na tieto mediálne excesy nereagovali a únik informácií nezastavili. Kompetentní podľa nám dostupných informácií zatiaľ nezasiahli ani pri tak závažnom porušovaní pravidiel trestného procesu a práva na obhajobu, akým je zverejňovanie zápisníc obvinených z prípravného konania v celom znení, ktoré majú potenciál ako vážne procesné pochybenia ohroziť zákonnosť takýchto trestných konaní a v ich dôsledku aj samotné rozhodovanie o vine, či nevine stíhaných osôb.

12. Domnievame sa, že spolupráca orgánov činných v trestnom konaní s médiami má v súčasnosti systematický charakter. Často ide o „divadlo pre verejnosť“, ktorá si želá prísny postup v boji proti korupcii: objavili sa i prípady, keď novinár vopred oznámil, kedy pôjde na zadržanie verejného funkcionára. Mediálny záujem sa zneužíva na diskreditáciu konkrétnych osôb. V mnohých prípadoch na zadržanie verejných funkcionárov, ktorí boli vypočutí len ako svedkovia a spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní sa predtým nevyhýbali, nebolo treba posielať špeciálne komando a ponižovať ich s putami na rukách za aktívnej účasti novinárov. Vytvára sa tým síce dojem tvrdého postupu štátnych orgánov, ale ten reálne na dôkaznej situácii nič nemení. Mnohí takto zadržaní boli obratom prepustení, a to dokonca aj bez vznesenia obvinenia po tom, ako boli vypočutí len v postavení svedka, avšak bulvárna fotografia s putami na rukách za asistencie špeciálneho komanda ostáva už s nimi spojená bez ohľadu na ich vinu či nevinu. V právnom štáte sa musí dodržiavať právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Základný princíp trestného konania „Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.” sa vo svetle týchto postupov stáva iba frázou.

13. Znepokojujú nás aj vzťahy medzi vládnucimi politikmi a súdnou mocou. Akékoľvek rozhodnutia zo strany orgánov činných v trestnom konaní a súdov nie je vhodné prezentovať ako úspech výkonnej moci (ako je to často konkrétnymi politikmi prezentované). Toto pripomína rétoriku totalitných režimov, ktoré si svoju popularitu budujú a v minulosti aj v našej republike budovali aj takýmito procesmi. Rovnako nie je možné akceptovať politické vyhlásenia členov vlády o zabezpečení beztrestnosti pre údajných páchateľov výmenou za poskytnutie informácie, pretože na takéto vyhlásenia nemajú žiadnu oporu v právnom poriadku.

14. Je neprípustné, aby súčasná vládna moc zbavovala sudcov za ich rozhodnutia rozhodovacej imunity, ktorú im garantuje ústava a iným verejným funkcionárom vydávajúcim rozhodnutia v trestnom, správnom alebo inom konaní rozhodovaciu imunitu naďalej zachovávala. Tento krok môže veľmi ohroziť nezávislosť súdnictva, osobitne v kombinácii s novozavedeným druhom trestného činu „ohýbania práva“. V konečnom dôsledku budú mať takéto reformy justície negatívny dopad na účastníkov súdnych konaní, ktoré sa v dôsledku systematicky vyvíjaného nátlaku tak na sudcov (zavádzaním nových trestných činov s nejasne formulovanými základnými znakmi skutkových podstát), ako aj intenzívnych snáh obmedziť bez relevantného dôvodu nezávislosť advokácie, dočkajú len spomalenia procesu a formalistického rozhodovania, ktoré nemožno v 21. storočí v civilizovanom svete považovať za spravodlivé, a ani za správne. Spravodlivosť a prístup k nej sa prostriedkami prezentovanými vládou a jej činiteľmi občanovi nepochybne vzďaľujú, na čom sa zhodujú v zásade všetky justičné povolania.

15. Výhrady k reforme súdnictva vyjadrilo aj predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) vo svojom stanovisku, a to k trom oblastiam reformy súdnictva – k zásahom do funkčného obdobia členov súdnej rady, k preloženiu sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene systému súdov a k funkčnej imunite sudcov. Podľa stanoviska novela ústavy, ktorá ustanovuje výslovnú možnosť odvolať predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia, nie je v súlade so štandardmi CCJE a európskymi štandardmi, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva vo všeobecnosti. Opatrenia, ktoré narúšajú istotu funkčného obdobia členov súdnej rady, vyvolávajú podozrenie, že zámerom týchto opatrení je ovplyvňovať jej rozhodnutia. Zamýšľané opatrenie nevyhnutne povedie k spolitizovaniu, alebo prinajmenšom k zdaniu spolitizovania činnosti súdnej rady, pretože jej členovia budú závisieť od tých, ktorí ich zvolili alebo vymenovali, nielen pri svojom vymenovaní, ale aj pri výkone svojho mandátu. Mandát členov súdnej rady by sa mal skončiť až uplynutím ich funkčného obdobia, odchodom do dôchodku, rezignáciou alebo smrťou alebo ich odvolaním z funkcie v prípade tak hrubého nesprávneho konania, ktoré takýto postup odôvodňuje. Pokiaľ ide o zmenu, ktorá zavádza preloženie sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene súdneho systému, táto bude podľa stanoviska v súlade s európskymi normami iba za predpokladu, že budú dodržané zásady istoty funkčného obdobia a nepreložiteľnosti, ktoré sú kľúčovými prvkami nezávislosti sudcov. V tejto súvislosti by sa mali ďalej zaviesť presné a jasné ustanovenia na legislatívnej úrovni. CCJE kritizuje aj pozmeňujúci návrh obmedzujúci funkčnú imunitu sudcov, ktorý podstatne znižuje existujúcu záruku súdnej nezávislosti. Na záver stanoviska sa zdôrazňuje, že boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva.

16. Tzv. súdna mapa ako reforma justície opäť pod vlajkou odstránenia korupcie je zbytočne drahým experimentom, ktorý len vzdiali občana od spravodlivosti, predĺži dĺžku konania, predraží náklady konaní v konečnom dôsledku aj pre štát a zníži kvalitu rozhodnutí (znižovanie vstupných požiadaviek s cieľom domnelej špecializácie totiž nie je cesta k skvalitneniu rozhodovania a k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov v justícii). Navyše je výsledkom procesu, z ktorého boli odborné výhrady tých najpovolanejších – sudcov, úplne vylúčené.

17. Veľmi citlivo z pohľadu zachovania princípov právneho štátu vnímame aj snahu ohroziť, či dokonca pripraviť advokáciu na Slovensku o jej nezávislosť, a to najmä v oblasti disciplinárneho konania. Relevantné výhrady dotknutej samosprávy, ako aj jej jednotlivých členov k nesprávnosti a nedôvodnosti takého postupu sú buď prehliadané alebo negované tvrdeniami o nefunkčnosti disciplinárnych konaní SAK, ktoré však vychádzajú z absencie poznania samotných predpisov, priebehu konania a disciplinárnych rozhodnutí. Na vážnosť situácie upozornil predsedu vlády SR vo svojom liste predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE), v ktorom vyjadril podporu nezávislej advokácii na Slovensku.

18. So znepokojením vnímame ako vládna moc a niektoré provládne orientované médiá napádajú slobodu slova. Autorov názorov, ktoré sú v opozícii (nie však politickej, ale len názorovej) s ich presvedčením zosmiešňujú, ponižujú a diskreditujú.

19. Na záver konštatujeme, že považujeme za nebezpečné, ak odstraňovanie princípov právneho štátu na Slovensku prebieha v mene európskych hodnôt. Štátne inštitúcie často opakujú, že svojimi krokmi sa snažia Slovensko zakotviť v euro-atlantickom priestore. Je preto nanajvýš dôležité, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcii, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. O situácii na Slovensku budeme tieto medzinárodné inštitúcie ďalej informovať.

Signatári výzvy :
Sudcovia:
1. JUDr. Milan Ľalík, emeritný sudca NS SR, bývalý podpredseda Ústavného súdu SR
2. JUDr. Patrik Števík, OS BA II
3. JUDr. Eva Bieliková, OS BA II
4. JUDr. Dagmar Buchalová, OS BA II
5. JUDr. Ayše Pružinec Eren, KS BA
6. JUDr. Dana Jelínková- Dudzíková, OS BA I
7. Mgr. Marcela Kosová, KS BA, členka Súdnej rady SR
8. JUDr. Boris Tóth, KS BA predseda
9. JUDr. Roman Benedikovič, OS BA V
10. JUDr. Michaela Frimmelová, KS BA
11. JUDr. Ľubica Novotná, OS BA II
12. JUDr. Martin Smolko, OS TT
13. JUDr. Peter Šamko, KS BA
14. JUDr. Magda Floreková, KS BA
15. JUDr. Blanka Malichová, KS BA
16. JUDr. Peter Rajniak, OS Nové Zámky
17. JUDr. Iveta Zelenayová, KS BA
18. JUDr. Nora Vladová, OS BA II
19. JUDr. Oľga Nižňanská, OS BA II
20. JUDr. Pavol Juhás, OS BA II
21. JUDr. Ján Golian, OS BA I, predseda
22. JUDr. Erika Némethová Stiffelová, OS BA V
23. JUDr. Roman Huszár, KS BA
24. JUDr. Monika Valašíková PhD., NS SR
25. JUDr. Viera Malinowska, OS BA Malacky
26. JUDr. Zuzana Mališová, NS SR
27. JUDr. Andrea Kralovičová, OS Malacky
28. JUDr. Michaela Králová, KS BA
29. JUDr. Monika Školníková, KS BA
30. JUDr. Danica Veselovská, KS BA
31. Mgr. Adriana Šimková, OS Malacky
32. JUDr. Dana Káčerová, OS BA I
33. JUDr. Zuzana Bartalská, OS BA V
34. JUDr. Alena Purgat Martinusová, OS BA V
35. JUDr. Jana Hatalová PhD., NS SR
36. JUDr. Ľubomír Hudák, emeritný sudca, bývalý predseda OS Malacky
37. JUDr. Iveta Willantová, OS BA V
38. JUDr. Katarína Ondrejáková, OS Malacky
39. Mgr. Anna Križáková, OS BA V, predseda
40. JUDr. Daniela Bergerová, OS BA V
41. Mgr. Zita Leimbergerová, OS BA V
42. JUDr. Renáta Nemčeková PhD., OS BA V
43. JUDr. Vladimíra Slobodová, OS BA V
44. Mgr. Dáša Štefániková, OS BA V
45. Mgr. Eva Vallová, OS BA V
46. Mgr. Jana Weissová Bakičová, bývalá sudkyňa
47. JUDr. Roman Fitt, OS BA III, predseda
48. JUDr. Maroš Maškovič, OS BA III
49. JUDr. Petra Priečinská , OS BA II
50. JUDr. Zuzana Posluchová, KS BA
51. JUDr. Michaela Pacherová PhD., OS BA II
52. JUDr. Dáša Filová, KS BA
53. JUDr. Elena Kúšová, KS BA
54. JUDr. Paulína Pacherová, KS BA
55. JUDr. Dana Šiffalovičová, KS BA
56. JUDr. Jana Grendárová, OS BA IV
57. Mgr. Michal Kačani, OS BA I

Advokáti:
1. JUDr. Marica Pirošíková, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP
2. JUDr. Andrea Havelková
3. JUDr. Matúš Gémeš
4. JUDr. Mag. Ján Čarnogurský
5. JUDr. Bohumil Novák
6. JUDr. Martin Burian
7. JUDr. Elena Ľalíková
8. JUDr. Kvetoslava Živčáková
9. JUDr. Branislav Samec
10. Mgr. Ľubomír Hagara
11. Mgr. Ivana Štefanková
12. JUDr. Lenka Špiriaková PhD.
13. JUDr. Magdaléna Hromcová
14. JUDr. Erik Schmidt LL.M Exec. MA
15. JUDr. Zuzana Čížová
16. JUDr. Martin Roháľ Iľkiv PhD.
17. JUDr. Sylvia Hatvany
18. Mgr. Alexandra Čižmáriková
19. Mgr. Viktória Hellenbart
20. JUDr. Juraj Bizoň
21. JUDr. Martina Kmeťová
22. JUDr. Miroslav Zobok
23. JUDr. Pavol Gráčik
24. JUDr. Soňa Soboňová
25. JUDr. Zuzana Štrbáková
26. JUDr. Tomáš Suchý
27. JUDr. Lenka Maďarová
28. JUDr. Vladimír Vráblik
29. JUDr. Beáta Vrábliková
30. JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
31. JUDr. František Vavráč
32. JUDr. Katarína Šoltésová
33. Mgr. Silvia Podlipná
34. JUDr. Erika Hriňová Czíziová
35. JUDr. Ján Krnáč
36. JUDr. Elena Szabóová
37. JUDr. Zuzana Hancínová
38. JUDr. Boris Bohunský
39. JUDr. Tomáš Rosina
40. JUDr. Zuzana Budská
41. JUDr. Zuzana Riehsová
42. JUDr. Pavol Malich
43. JUDr. Radoslav Hajdúch
44. JUDr. Ivan Čurilla
45. Mgr. Michal Šaling
46. JUDr. Martin Kirňak
47. JUDr. Matej Hodál
48. Mgr. Branislav Šuba
49. JUDr. Peter Jankovský
50. JUDr. Juraj Kuráň
51. Mgr. Miloš Glonek
52. JUDr. Štefan Neszméry
53. JUDr. Martin Kello
54. JUDr. Alexander Filo
55. JUDr. Martin Repáň
56. JUDr. Peter Ďurica
57. JUDr. Ľuboš Jurčo
58. Mgr. Petra Jurčová
59. JUDr. Michaela Tőrőková
60. JUDr. Anna Orthová
61. Mgr. Beáta Pastorková
62. JUDr. Štefánia Bohátová
63. JUDr. Ján Benčura
64. JUDr. Jozef Veselý
65. JUDr. Ľubica Sopková
66. JUDr. Stanislav Vilém
67. JUDr. Milan Valašik
68. JUDr. Milan Valašik ml.
69. JUDr. Matej Valašik
70. JUDr. Radko Timkanič
71. JUDr. Miroslava Tencerová
72. JUDr. Michaela Plavková
73. JUDr. Ján Gereg

Akademická obec:
1. Doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta UK
2. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., odborný asistent Právnická fakulta UPJS Košice

Prokurátori:
1. JUDr. Stanislav Lešo, OP BA I

Notári:
1. JUDr. Miriam Hroteková

Iné právnické profesie :
1. Mgr. Judita Laššáková, asistentka poslanca Európskeho parlamentu
2. JUDr. Albína Božek, exekútor
3. Mgr. Lukáš Kysucký, advokátsky koncipient
4. JUDr. Alexander Števík ml., právnik
5. JUDr. Emília Kršíková
6. JUDr. Mária Pecníková

pravnystat.eu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Krištof
   19. 1. 2021, 20:58 avatar
Vyzerá to tak, že pod súčasným vedením v štáte Slovenskom je niečo zhnité, nemyslíte?
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


36.
označiť príspevok

0svietený muž
   19. 1. 2021, 22:30 avatar
Uz zacina tiect do topanok aj Mazakovi. :-))


67.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 10:50 avatar
veru je to zhnite, v posledej dobe sa ale Slovensko od toho smradlaveho zápachu začina čistiť.....a mnohí maju strach....


70.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 11:26 avatar
Títo právnici práveže uvádzajú, že odkedy Matovičova vláda začala pôsobiť a najmä za posledné mesiace, dejú sa tie nekalé veci. Stúpencom Matovičovej vlády sa to subjektívne zrejme nepáči. Je však pravdepodobné, že títo odborníci právnici sú objektívnejší než tí politici a ich stúpenci.
Mimochodom túto vládu kritizujú už aj zamestnávatelia združení v Asociácii priemyselných zväzov (APZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). www.trend.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


71.
označiť príspevok

0svietený muž
   23. 1. 2021, 11:50 avatar


73.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 12:13 avatar
ty nevidiš Krištof, že všetko sa zrazu točí okolo Matovičťa?......v otazke pandemie ludia už neriešia covid ale Matoviča....Niekomu sa podarilo vytvoriť voči Matovičovi nenavisť, ved nech urobí čokolvek , tak je to zle......Politici doslova rozdelili narod....a ludia aby pochopili, že pandemia je celosvetový problem, tak mnohi vidia v tom probleme len Matoviča....pandemia je druhorada.....V poslednej dobe zsa otazka sudnictva na Slovensku sa zacina bližiť k Matovičovi, ako keby on mohol za t co sa dialo na Slovensku v minulosti a v sučastnosti sa to zacina pekne cistiť.....a to samozrejme niekomu nevyhovuje.....Ludia ako v pripade pandemie, tak aj v otzazke sudnictva budu vidieť len Matoviča.....skorumpovane sudnictvo riesit nebudu, pripadne zo vsetkeho obvinia Matoviča......Mnohi na Slovensku su ako take stado baranov, ktore si nevie vytvoriť vlastnžý nazor a podliehaju politickým hram ....


74.
označiť príspevok

0svietený muž
   23. 1. 2021, 12:17 avatar
No a ty si jeden z tych baranov. Nechapes, ze nezakonnost nemozno napravat nezakonnostou.


75.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 12:30 avatar
riesenie pandemie sa da hravo zneužiť proti tomu, čo ma za to zodpovednosť.....Opatrenia , boli su a budu vždy nepopularne.....stači zakričať ruska dole, a mnoho ludí s radostou posluchne.....ved je jasne že ruska už lezu ludom na nervy, a staci do toho trochu štuchnuť.......


76.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 14:02 avatar
Tak stúpenec Matovičovej vlády asi nie je schopný uznať viac-menej objektívnu kritiku Matoviča a jeho vlády zo strany odborníkov, vedcov, právnikov, zamestnávateľov, Európskej komisie, podnikateľov, ba i niektorých vlastných politických partnerov (napr. Sulíka) a ďalších. Príklad:
"Odborníci: Celoplošné testovanie je v tejto situáci zlý nápad"
www.tyzden.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


77.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 14:21 avatar
aj v rakusku sa zapacil tento napad.....Matovič to nemyslel zle....


78.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 14:41 avatar
V Rakúsku je podstatný rozdiel v tom, že malo ísť naozaj o dobrovoľné testovanie bez sankcií a obmedzovaní:
"Hromadné testovanie v Rakúsku bude dobrovoľné, potvrdil Kurz... Hromadné testovanie na koronavírus, ktoré plánuje rakúska vláda, bude na rozdiel od Slovenska dobrovoľné."
hnonline.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A ohľadom tohto druhého povinného celoplošného sk testovania údajne:
"V RAKÚSKU KRÚTIA HLAVOU NAD NÁPADOM NÁŠHO PREMIÉRA
Včera si ohlásenie plošného testovania (a.k.a. "skríningu" pánom premiérom všimli aj v rakúskych správach. V krátkych 5-minútových správach zväčša iba zhrnú fakty, nekomentujú ich, niet času. Včera urobili výnimku. Uviedli, že naše "skríningové" plošné testovanie, ktoré je vstupenkou do práce aj po niekoľkých týždňoch, je „umstritten“ (sporné), pretože výsledok rýchlotestu vypovedá iba o stave nákazlivosti v jednom OKAMIHU. Umožniť niekomu chodiť do práce o mnoho dní neskôr na základe STARÉHO výsledku rýchlotestu je fakt šokujúce aj pre redaktorov v rakúskom rádiu."
www.facebook.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


82.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 15:04 avatar
tento problem sa ludia snažia na celom svete s najlepsim vedomim a svedomim riešiť.....a riešenie je ťažké....U nas sa až tak problem s pandemiou (myslim teraz mnohých ludí po rôznych diskusných forach) nerieši...ale rieši sa Matovič.....v pozadí toho vsetkeho je zhodiť Matoviča.....
Inač nasa opozicia akurat hadze Matovicovi polena pod nohy.....nerespektuje sa velakrat nariadenie....ludia sa na popud politikov zhromažduju bez rúšok......


83.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 15:30 avatar
Každopádne radšej to riešenie treba nechať na odborníkov, nie na jedného politika (a prípadne pár jeho prisluhovačov). Aj Ján Štrasser - spisovateľ a publicista - žiada odchod Igora Matoviča:

"Vyberte, zvoľte, nominujte zo svojho stredu, prípadne aj mimo neho človeka, ktorý nahradí na poste predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča.
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel, vážený pán predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš, vážení páni predsedovia a pani predsedníčka výborov Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová, Kristián Čekovský, Peter Kremský, Juraj Krúpa, Richard Vašečka a Milan Vetrák, vážení páni ministri a pani ministerka vlády Slovenskej republiky Ján Budaj, Eduard Heger, Marek Krajčí, Ján Mičovský, Roman Mikulec, Natália Milanová a Jaroslav Naď, v mene občanov Slovenskej republiky, ktorým záleží na tejto krajine, Vás prosím: Zachráňte Slovensko! Vyberte, zvoľte, nominujte zo svojho stredu, prípadne aj mimo neho človeka, ktorý nahradí na poste predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča. Situácia je oveľa vážnejšia, než sa vám javí z vašej straníckej bubliny. Osud Slovenska, osud nás všetkých je momentálne vo Vašich rukách. Až sa z nich vymkne, bude neskoro, myslím, že nemusím konkretizovať, čo sa stane a čo to bude znamenať pre slobodné a demokratické Slovensko, pre nás všetkých.
Neotáľajte už ani minútu!" dennikn.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


84.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 15:41 avatar
a zas sme pri Matovičovi....Nikto nerieši opoziciu, ktorá doslova burcuje ku anarchii.....covid je celosvetový problém a naša súčastna vláda rieši tento problém v súlade s ostatným svetom.....
Naši poniektori opoziční politici su schopní vypotiť, že vsetko je podvod....


85.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 15:47 avatar
Práveže u nás je to ešte horšie než vo svete. Aj o tom je táto téma a niektoré príspevky v nej. A aj preto je Matovič kritizovaný z viacerých strán, je za mnohé tie negatíva zodpovedný


86.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 15:51 avatar
Hoci sú aj iné kritické medicínske pohľady na túto covidovú krízu v súvislosti s testovaním, diagnostikov a pod. Viď text spred pár mesiacov od českej virologičky MUDr. Hany Zelené, Ph.D.: 

„PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA. Nikoliv celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční. Člověk nakažený SARS-CoV-2 je infekční maximálně týden. PCR, jako pomocná metoda, vykazuje pozitivitu běžně týdny i měsíce. Jde o klinicky falešně pozitivní výsledky. Vyšetření PCR je bez klinického kontextu bezcenné.
Za této situace nelze reálně hodnotit význam a rozsah infekcí způsobených SARS-CoV-2. Žádné jiné infekční onemocnění dosud nikdy nebylo v tak masivním rozsahu, bez kontextu klinického stavu, testováno. Nemáme žádné srovnání s jinými infekcemi, a proto nedokážeme současná čísla kvalifikovaně interpretovat. Nevíme co je moc, co je málo, co je normální, co nenormální. Pozitivní výsledek jediného testu je automaticky prohlášen za diagnózu. Aniž by dotyčného vyšetřil lékař.
S komunitním šířením viru bude mezi pozitivně testovanými přibývat osob s náhodně zachycenou zbytkovou RNA po dříve prodělané infekci. Počet „případů“ bude dlouho narůstat a „epidemie“ se bude uměle a naprosto zbytečně prodlužovat. Stejná situace bude u pacientů v nemocnicích. Počet hospitalizovaných i zemřelých s pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2 dál poroste. To bude využito jako argument pro další testování a další represivní opatření.
Diagnostiku infekčních nemocí je nutné neodkladně vrátit do ruku kvalifikovaných lékařů, kteří budou pomocná vyšetření indikovat a jejich výsledky interpretovat na základě pacientových příznaků a výsledků ostatních laboratorních vyšetření. Je nejvyšší čas přestat mrhat drahými PCR testy v neindikovaných případech a přestat počítat „pozitivní případy“ bez klinického kontextu. Je nejvyšší čas protestovat proti testování bezpříznakových jedinců. V opačném případě nebude v budoucnu problém si vybrat jakýkoliv jiný virus a stejným způsobem začít hon na pozitivní, testovat zdravé, lehce nemocné, těžce nemocné i umírající. Ve všech skupinách budou pozitivní a pandemie s milióny mrtvých je tu zpět.“
blog.aktualne.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


87.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 15:51 avatar
Ano, pretože u nas este prebieha boj so skorumpovaným sudnictvom.....a poniektorí opozicní sa ničoho neštítia....a zneuživaju covid pre svoje politicke body....To že sa niekomu podarilo že Matovica nenavidía tisice ludí, nie je náhoda.....ale politický boj v pozadí.....


88.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 15:57 avatar
Opozícia burcuje k anarchii len preto, aby sa dostala k moci, potom bude robiť ešte tvrdšiu politiku ako ju robí teraz Matovič.
Súhlasí ondrej61


89.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 15:58 avatar
Fico a Pellegrini s Kotlebom sa budú vyhovárať, že Matovič veľa zbabral, a preto musia prísť prísne opatrenia.


91.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 16:01 avatar
a najhorsie je, že sa tak zastaví boj proti skorumpovanému súdnicvu, mnohým už horí pod zadkom......


120.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 17:57 avatar
Za skorumpované súdnictvo, nemôže predsa súčastna vláda....ale dlhoročna minulá......


66.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 10:49 avatar
1. Mimochodom ako vidno ku tejto výzve sa postupne pridávajú ďalší právnici. Teraz je už signatárov za sudcov 107, advokátov 166, akademickú obec 3, prokurátorov 3, iné právnické profesie 40
pravnystat.eu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


68.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 11:00 avatar
ˇCoho sa vlastne boja , títo ludia?.....vadi im snad že sa Slovensko čisti?....Nemali by sa zamyslieť, kto ich tak hucká?....Naš štat potrebuje vyčistiť to skorumpovane sudnictvo, ak sa to nepodari teraz, pochybujem, že niekedy v buducnosti....Ľudia ako Fico su podla mna len take biele kone, ktore služia pre niekoho vyššieho, a ti ludia potrebuju nalievahavo aby sa dstala k moci stara vlada, s novým kabatom.....pretože sa to zacina nebezpecne približovať k najvyssim miestam....


72.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 12:10 avatar
Chcem veriť, že sa naozaj čistí a že nenastáva len výmena hrubej viditeľnej špiny za sofistikovaný, neviditeľný druh špiny.
Súhlasí ondrej61


122.
označiť príspevok

Krištof
   24. 1. 2021, 08:41 avatar
Títo ľudia sú odborníci v oblasti práva, kompetentní vyjadrovať sa k týmto veciam. Nemôžeme skupinu 340 právnikov, ktorí sú doteraz podpísaní pod touto výzvou, považovať za "skorumpovaných sudcov", lebo niekomu sa politicky nepáči, že sa ozývajú. Je vlastne ich morálnou povinnosťou prejaviť sa, keď sa dejú pochybné veci


123.
označiť príspevok

Nadja žena
   24. 1. 2021, 08:56 avatar
Ich oponenti z oblasti práva su tiež kompetentní a je ich ovela viac, rádovo. Tak prečo neveríš im?
Dala som ti odkaz, na ten nereaguješ, ok. Ale teda, vydržme, ako si to vydiskutuju kompetentní.


124.
označiť príspevok

Krištof
   24. 1. 2021, 09:14 avatar
Myslíš ten odkaz na reakciu Ministerstva spravodlivosti? Tú ich reakciu však možno pokladať skôr za politickú, nie odbornú. Je priamo z ministerstva tejto vlády, má tam napr. jej ministra a teda asi nepôjdu politicky proti sebe samým. Takže pravdepodobnosť zaujatosti z ich strany je väčšia než v prípade skupiny týchto doteraz asi 340 právnikov bez straníckej a politickej naviazanosti, len s objektívnymi výhradami voči tomu, čo sa deje.
Okrem toho na túto vládu a Matoviča sa sťažujú aj odborníci z viacerých iných oblastí


125.
označiť príspevok

Nadja žena
   24. 1. 2021, 09:20 avatar
Len V Bratislave je 2500 advokátov


126.
označiť príspevok

Krištof
   24. 1. 2021, 09:28 avatar
To by mohlo byť (v tejto súvislosti) relevantné vtedy, keby vytvorili odbornú skupinu zo stoviek právnikov, ktorí by sa postavili proti tejto výzve s patričnými argumentami. Niektorí z tých advokátov zrejme podporujú túto výzvu a pridávajú sa postupne ďalší právnici. K tejto výzve okrem advokátov patria aj sudcovia, zástupcovia akademickej obce, prokurátori a iné právnické profesie


127.
označiť príspevok

Nadja žena
   24. 1. 2021, 09:30 avatar
Tých som nerátala, a nakoniec, pravdu može mať aj čo len jeden. A preto hovorim, počkajme si.


3.
označiť príspevok

humanitárny bombardér muž
   19. 1. 2021, 21:07 avatar
Je to tak, tí čo sú pri moci sa snažia ovládnuť súdnictvo.

Toto som mal nachystané a hodí sa to do tejto témy:

Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj predsedu Súdnej rady Jána Mazáka. Prinášame exkluzívny rozhovor s Danou Jelinkovou Dudzíkovou, spoluautorkou otvoreného listu, ktorý už podpísalo 340 sudcov

www.hlavnespravy.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Krištof
   19. 1. 2021, 21:12 avatar
Vyzerá to tak


5.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:13 avatar
Vypadá to že Slovensko ako jediná krajina v Europe a možno i na svete by mala odhodiť rúška a zrušiť núdzový stav    

Pozrime sa na susedov

Rakúsko predlžuje lockdown, na verejnosti sú povinné respirátory
www.ta3.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Česko

Opatrenia, ktorými česká vláda počas pandémie koronavírusu obmedzuje voľný pohyb, uzavrela reštaurácie a obchody, budú platiť celé obdobie núdzového stavu. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotníctva a vláda to vzala na vedomie. Opatrenia mali dosiaľ vždy konkrétny koniec a predlžovali sa. Najprv platili do 1. apríla, potom do 11. apríla
Český kabinet zároveň schválil možnosť vycestovať po 14. apríli z Česka. Núdzový stav teraz platí do 11. apríla a Poslanecká snemovňa bude v utorok rozhodovať, či ho predĺži do konca mesiaca alebo až do 11. mája, ako navrhuje vláda. Z vyjadrení politikov však vyplýva, že dajú prednosť dátumu 30. apríla.

Nemecko

Nemecká kancelárka Angela Merkelová straníkom povedala, že krajina potrebuje mať zavedené tvrdé opatrenia ďalších 8 až 10 týždňov, čiže do konca marca. Vo Francúzsku zas od soboty bude platiť zákaz vychádzania od 18.00 h.

Iné krajiny v EU

Tento týždeň to spravilo Holandsko, ktoré opatrenia napriek miernemu poklesu prípadov predĺžilo do 9. februára. Podľa vládneho tímu na kontrolu pandémie sa týmto tempom obmedzenia budú môcť uvoľňovať najskôr v marci.

Opatrenia predĺžilo aj Dánsko, sprísňuje ich Švajčiarsko a lockdown zaviedlo Portugalsko.
Súhlasí ondrej61


7.
označiť príspevok

havran
   19. 1. 2021, 21:20 avatar
Osvietený neviem kde chodíš, že nevidíš, ako ľudia nosia rúška, ale nasiera ich Matelko , ktorý vymýšľa nezmyselné opatrenia
na spútanie ľudí, aby si mohol vládnuť ako sultán, ponižuje národ i odborníkov , lebo on sa jediný pasuje / i s NaĎom / za spasiteľ Slovákov. Skús trochu rozmýšľať....


10.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:28 avatar
havran teba nasiera celý svet nie len premier . Ak rúška nosia na brade alebo vôbec ako u Blahovcov tak to dopadlo tak ako nosili rúška .

Proste volaním rúška dole chceli pomôcť slovakom           

Nuž Blaha starší nenatrestal Matoviča ani Blaha ml. Iba seba staršieho to stalo život mladšieho zdravie
Súhlasí ondrej61


11.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 21:30 avatar
Ty máš f papuli Putina, alebo Blahu a ešte Kotlebu do piče, ty si riadny zdrogovanec čo vie piču o živote a pod mostom robí politiku.       


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:33 avatar
ja chápem že si pod mostom ak zrovna nemlátiš mati aby ti na chlast dala sem si to dotiahol troska

www.cas.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

i.ibb.co Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


15.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 21:40 avatar
Prečo kradneš materi internet a prachy ? Ja vie, aby bolo na drogy ty kurva pichacia pojebaná !!!!!!!!!!!


17.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:41 avatar
Julo už to nedávaš    


18.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 21:43 avatar
To prečo ? Všetko si prejebal v podnikaní a teraz si myslíš, že ťa niekto zachráni ? Tak kokot, dostaneš na piču a pôjdeš do Prahy za Julom ty kokot zajebaný.   


25.
označiť príspevok

ninka
   19. 1. 2021, 22:04 avatar
Ahoj, Eduard,  

prečo si si vybral tento spôsob?

Ja viem, že ty máš Miňka rád. Niečo vo mne mi to navráva. Skutočne.
Lebo ty mi prídeš, úprimne, hrozne moc férový a že konáš, keď treba. A vieš navrhnúť riešenia. Ako vtedy, keď si chcel zorganizovať brigádu v Lemmyho záhrade, že pôjdete s veselým Peťom, našim tunajším zábavným skútristom, a pridajú sa aj ostatní.
Dnes som nad vami dvoma uvažovala, chlapi. Nedokážem pochopiť túto vašu štvanicu. Ako si tu vyťahujete mená, a čo to stváraš, prosím ťa, hmm, keď tu, Edko, no fakt ako, keď tu capneš tie fotky, články o Milanovej rodine.
Niekedy si treba priznať aj chybu a ospravedlniť sa. Normálne sa podpichnúť, na tom nevidím nič zlého, čo sa nedá ustáť, ale toto, čo sa tu deje, keď šlahajú plamene, ach.
Doba je nemilosrdná, ale toto pokladáš za cestu?

Je mi ľúto, Edko, keď sa tu do všetci do teba pustia, ale ak takto vyťahuješ mená, fotky, a potom si vezmi, čo dnes decká si robia po nete, ako besno vykonávajú kyberšikanu, toto je spôsob, takú stopu necháš? A práve ty?

Veď ani v lese nerobíme bordel, nehádžeme odpadky, ale ctíme si nejaké zásady morálky a prechovávame úctu k obyvateľom lesa, k samotnej prírode, nebliakame, nenecháme po sebe zapálené ohnisko.
Toto DF nie je len také plytké miesto, tu sa dejú veci. Myšlienky, rozhovory, výmeny názorov, a máme tu jeden druhého.
Vždy je tu niekto pre nás. Alebo aj tíško, či veľký tresk plesk, ale toto sem naozaj nepatrí.

Porozmýšľaj.. .. ..  
Súhlasí Osvletený


28.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 22:10 avatar
A on vyťahuje fotky úplne iného človeka, keby tu aspoň jebol môjho zdochnutého tata................     


31.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 22:14 avatar
Ninka ja som vytiahol fotky Miňka . Minko intrigy a lož na moju rodinu . V tom je ten základný rozdiel .
Prečo admin zmazal 48 nickov Miňkovi nad tým by sa mal zamyslieť Miňko dobrák , ktorý sa mne a mojej rodine bežne vyhráža vypálením vyvraždením či mojou vraždou . To som ja nikdy neurobil aby som sa diskuterom vyhrážal vraždou a podobne .

Dnes takto .

42.

Osvletený dnes, 20:26
Stojí, aj tebe prijebať mi za to stojí, aj keď si zaočkovaný, tak budeš odo mňa zakrvavený, a to nekúpiš, to buď rád, spláchneš s krvou aj kovida ty kokot. Ešte mi poďakuješ vieš.
Móricko a učiteľka#r2348465

ja sa správam ku každému tak ako si zaslúži . Inak to nebude ani v budúcnosti .


32.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 22:16 avatar
Ale treba upozorniť pani ninku, že vždy začneš podjebovať ty, to je základná devíza tvojho milého správania !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


34.
označiť príspevok

0svietený muž
   19. 1. 2021, 22:18 avatar
Asi preto si si prejebal cely svoj zivot a frustrovany sa tak spravas aj voci sebe. Ako si zasluzis, spravodlivo. Urobil si zo seba exemlarneho vola. :-)))))))))))


16.
označiť príspevok

havran
   19. 1. 2021, 21:41 avatar
Osvietený blbečku mne sa žije v dnešnej dobe ďaleko voľnejšie . Je mi však ľúto, že taký primitív ako ty tu prdí do vzduchu , ale čo už však je demokracia. Len tebe tá demokracia nesedí, ty by si chcel fašizmus a preto sa ti páči Matelko a útočíš do jeho soka Kotlebu.


19.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:50 avatar
havran to ma teší že si užívaš slobodu a že v slobode sa ti žije slobodnejšie ako v totalite je normálne . Dokonca si i vládu môžeš zvoliť .
Kotleba nie je sokom . Je to iba humoristická postavička ktorá bude už v marci sedieť v base .


20.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 21:51 avatar
Ale najprv tam pôjde Kokotovič, ak ho bachári neodjebú na teplákovej bunde kokota !!!!!!!!!!!!!!!


21.
označiť príspevok

havran
   19. 1. 2021, 21:58 avatar
Osvietený obaja si môžeme zvoliť hovno. Voliť a zvoliť je obrovský rozdiel. Táto buržoázna sloboda nikam nevedie Čína je dobrým príkladom. SPOLOčENSKé BYTIE SA RIADí PODMIENKAMI ROZVOJA HOSPODáRSTVA a to určuje charakter spoločenského vedomia. Len sa pozri na náš bruselský orchester . Prečo asi Briti zdrhli? Potrebovali sa zbaviť železnej gule na nohe. Na jednej stane stále útočíš na ZSSR , ale brusel a EU je vlastne stále to isté.


22.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 22:01 avatar
havran ja k voľbám chodím lebo si nesmierne vážim túto možnosť .

Netajím svoje meno ani to komu som dal hlas . Nemám a za čo hanbiť .

Ty havran žiješ svoj príbeh a ja ti ho neberiem


23.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 22:01 avatar
Prečo si kandidoval za Smer ty kurva fašistická ?


24.
označiť príspevok

Nadja žena
   19. 1. 2021, 22:04 avatar
Čína, S.Korea , Rusko a Kuba sú výborným prikladom najdemokratickejších volieb, ten výber im môžeme len závidieť
Súhlasí Osvietený


26.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 22:08 avatar
Ale Matovič ich predčí, tomu ver, už teraz mu nosili truhlu pred dom, je proste obľúbený u slovenského národa.         


27.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 22:09 avatar
truhlu doniesli náckovia nie slováci


29.
označiť príspevok

Nadja žena
   19. 1. 2021, 22:11 avatar
A hlavne, Matovič je zaujimavý štát...  
Súhlasí Osvietený


30.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 22:12 avatar
Tvoj kokot, truhlu doniesli praví Slovania, nácek si ty a s tvojimi Trubanovcami a Kiskovcami ty kokot fašistický !!!!!!


33.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 22:18 avatar
Ešte tu máme Lukašenka , ktorý sa verejne priznal , že volby falšuje    

Lukašenko priznal, že voľby boli sfalšované

spravy.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


35.
označiť príspevok

havran
   19. 1. 2021, 22:26 avatar
Nadja naozaj si myslíš, že forma volieb je to prvoradou vecou, po ktorej ľudia túžia? O deokracii sa veľa natára , no pre demokraciu sa až tak veľa nerobí, V inulom storočí boli najmä severské krajiny , ktoré boli lídrom, keď byť poslancom bola čestná funkcia a nie zlatá baňa. Uvedom si, že riadiť krajinu ktorá má 1,5 miliardy asi nie je také jednoduché a oredsa prosperuje pod taktovkou tej hnusnej komunistickej strany. USA a západná Európa sa snaži rozvracať mocenský systém Číny , lebo vedia, že by to bol jej koniec. Ale domyslel niekto čo by sa stalo , keby taká masa ľudí stratila kontrólu? Len malé zamyslenie ako to vyzerá v arábii? Stále sa tam bojuje pod taktovkou veľmocí. Toto chceš?


39.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2021, 08:03 avatar
Havranko, Ludia tužia po šťastí. Myslíš, že by boli šťastnejší, keby sme tu mali tvrdu diktaturu ako v spomenutých štátoch?
Ludia už si čuchli k slobode, už si ju nedaju zobrať
Súhlasí -era-, Osvietený, ondrej61


65.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 10:22 avatar
mnohým ta sloboda škodí, myslím že by im bolo lepšie v klietke.....


8.
označiť príspevok

Krištof
   19. 1. 2021, 21:21 avatar
To je možné. Avšak napr. Európska komisia neodporúča povinné celoplošné testovanie s antigénovými testami:
"Brusel Matovičovu atómovú bombu proti vírusu neodporúča, má iné rady. Nápad Igora Matoviča plošne testovať celé Slovensko sa v Bruseli ako modelový príklad neujal. Odporúčania v prípade antigénových testov sú iné." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Rúška majú za určitých okolností význam. Avšak vonku keď sú "cudzí" ľudia od seba vzdialení aspoň 2-3 metre asi nie:
"Bakterie, zlatý stafylokok i plísně. Zkoumali jsme roušky ...
Nošení roušek nám může i škodit. Především pokud jednu a tu samou nosíme více dní, nevhodně na ni saháme, anebo ji špatně pereme. Do laboratoře jsme přinesli celkem pět vzorků. ...
„Tak si uvědomte, jak se chováte, když používáte roušku. Třeba když nastupujete do tramvaje, roušku vyndáte z kapsy, často sáhnete i jinam než jen na šňůrky, pak ji zase sundáte, někam odložíte,“ upozorňuje Staněk.
A Prusík dodává: „Za nehty a na rukou máme ohromné množství bakterií. A když si zkontaminujeme tu roušku naší kožní florou nebo florou ze zbytku těla, protože rukama si podvědomě saháme na různé části sliznic, tak si tam cizorodé bakterie zaneseme a potom je vdechujeme,“ varuje.
Problém je tedy v tom, že na roušky saháme špinavýma rukama. A hlavně to, že se dotýkáme plochy, kterou si pak přikládáme na ústa a nos. V tu chvíli si na ni naneseme bakterie, které nám mohou působit problémy. ...
Nosit roušku sám venku? Nesmysl, míní odborník
Z toho, co jsme zjistili, vyplývá jako nejlepší varianta nosit roušku opravdu jen tam, kde jsme mezi lidmi. „Tam jsou roušky opodstatněné a opravdu mají svůj význam,“ apeluje Staněk. Řadu občanů přitom můžeme vidět v roušce i na ulici, kde kolem nich nikdo není. Mají pocit, že se chrání, přitom si možná zadělávají na zdravotní potíže.
„Viděl jsem dokonce, že v tom běhají někteří sportovci. Což, myslím, není vůbec dobře. Pokud nejsou v kontaktu s někým jiným, tak je pro ně čistý vzduch samozřejmě daleko lepší. Navíc kvůli roušce dochází ke špatné výměně plynů, špatné ventilaci plic a ke zvýšení hladiny oxidu uhličitého, takže potom následuje bolení hlavy, závratě a podobně. Spíš jsem pro to, aby člověk, pokud je ve venkovním prostředí a sám, zůstal bez roušky,“ míní odborný garant Staněk.
Zároveň nabádá, abychom užívali roušku po omezenou dobu. Jak jsme viděli, bakterie se s delším nošením množí a množí." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Český súd zrušil opatrenie ministerstva o rúškach... Súd v Prahe zrušil opatrenie ministerstva zdravotníctva z 19. októbra, ktoré rozšírilo povinnosť nosiť rúška aj vonku" bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


9.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:25 avatar
Krištof veď preto otestujeme len najzamorenejších 79 okresov


12.
označiť príspevok

Krištof
   19. 1. 2021, 21:32 avatar
"Začína kontinuálne celoplošné testovanie. Bez negatívneho testu nebude možné ísť do práce alebo do prírody
Slovensko čaká ďalšie celoplošné testovanie. Vláda SR prijala v nedeľu 17. januára 2021 uznesenie návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 1. 2021, 21:34 avatar
No veď píšem len najzamorenejších okresoch sa bude testovať . Čiže tie čo su na kovid automatovej mape v čiernom .


41.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2021, 08:52 avatar


57.
označiť príspevok

Scarlette žena
   23. 1. 2021, 02:06 avatar
8. Krištof, k tej účinnosti rúškam  
vedci testovali rúška a hovorili do "boxu" v ktorej bol nainštalovany lejzer a kamera . a počítač potom vyrátal kolko kvapôčiek sa moze šírit. najlepšie z toho vyšla N95 ktorá prepúšta menej ako 0,1%.

klasická OP maska prepúšta cca 1% kvapôčiek.

na tretom mieste je maska, bavlna - polypropylén - bavlna . resp, dvojvstvova polypropylénová maska, ktoré prepúštajú cca 5%

no a v dolnom rebríčku je "štrikovaná maska, ktorá prepúšta cca30% a šatka cca50% . [ aj ked je to vzdy lepšie nez nič ]


58.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 09:14 avatar
Nepísal som o účinnosti rúšok, lež: "Nosit roušku sám venku? Nesmysl, míní odborník...
Řadu občanů přitom můžeme vidět v roušce i na ulici, kde kolem nich nikdo není. Mají pocit, že se chrání, přitom si možná zadělávají na zdravotní potíže.
„Viděl jsem dokonce, že v tom běhají někteří sportovci. Což, myslím, není vůbec dobře. Pokud nejsou v kontaktu s někým jiným, tak je pro ně čistý vzduch samozřejmě daleko lepší. Navíc kvůli roušce dochází ke špatné výměně plynů, špatné ventilaci plic a ke zvýšení hladiny oxidu uhličitého, takže potom následuje bolení hlavy, závratě a podobně. Spíš jsem pro to, aby člověk, pokud je ve venkovním prostředí a sám, zůstal bez roušky,“ míní odborný garant Staněk." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Píše sa tam aj toto: "Rouška je materiál, který dokáže velmi dobře nasávat vzdušnou vlhkost. A termoregulace u lidí funguje tak, že vydechujeme velké množství vody. Takže do roušky neustále proudí voda a vodní páry a během pár desítek minut ji dýcháním zavodníme. Navíc nám rouška těsně obepíná obličej a dutinu ústní, takže je kolem ní jen minimum vzduchu. Vlhkost a teplo pak vytvoří naprosto vynikající živné místo právě pro bakterie,“ říká Staněk.
Což je krásně vidět i při našem pokusu. V rouškách nošených jeden den se sice objevila spousta bakterií, mnohem víc se jich ale vyskytuje v roušce nošené tři dny. Tam je evidentní, že už se mikroorganismy namnožily ve velkém. ...
„Jak jsem říkal, živnou půdou pro bakterie je vydechovaný vzduch, vlhkost a teplota v roušce. Nicméně se k tomu přidávají i další aspekty, a to jsou vousy. Ty rostou z vlasových folikulů napojených na mazové žlázy,“ vysvětluje Staněk. To znamená, že na pokožce kolem úst mužů je velké množství mazových a zároveň potních žláz. „Takže kromě toho, že v roušce vytváříme značné vlhko a teplo, přidává se ještě maz a pot. A to je ideální prostředí pro množení bakterií. ...
Kromě bakterií se ve třech rouškách, shodou okolností nošených muži, objevil i zlatý stafylokok. Vypadá jako zmíněný zlatý červík.
„Je to jeden z hlavních lidských patogenů, je to celá skupina bakterií. Říká se, že mezi 5 až 10 procenty populace je normálně osídleno. U zdravotníků to bývá častější, přechodně je prý osídleno stafylokokem až 70 procent zdravotnického personálu. To je taky důvod, proč si v nemocnicích myjeme ruce častěji, nosíme roušky u chirurgických zákroků a tak dále,“ popisuje mikrobiolog Prusík.
Zlatý stafylokok vyvolává celou řadu infekčních chorob – od hnisavých kožních zánětů po život ohrožující zápal plic. Navíc produkuje toxiny, takže může zapříčinit otravy z jídla.
Nabízí se zásadní otázka: jak velký problém tedy je, že se nám v roušce množí bakterie?
„Je třeba rozlišit dvě věci: jaký vliv má nošení roušek dýchací cesty a jaký na pokožku,“ začíná vysvětlovat odborný garant pro molekulární vyšetření Libor Staněk.
Nejprve se zaměříme na cesty dýchací. „To vdechování bakterií není úplně ideální, nicméně studie ukazují, že ve většině případů si s nimi imunitní systém a slizniční imunita dokážou poradit. Pokud to není člověk, který má vyloženě chronické respirační potíže,“ říká Staněk. Mnohem víc problémů nám ale roušky způsobují na kůži. „Co skutečně nezvládá spousta našich spoluobčanů, jsou kožní projevy. Bakterie v roušce způsobují různé exémy na obličeji,“ dodává. ...
„V dutině ústní se kvasinky vyskytují velmi často, nicméně nepůsobí žádné potíže. Problém může nastat, když dochází k přemnožení kvasinek. Při snížené imunitě mohou způsobit nemoci zvané kandidózy, mimo jiné povlaky v dutině ústní – na jazyku, kolem dásní. Mohou zapříčinit i praskání a krvácení koutků. Samozřejmě největší problém je, pokud by kvasinky, případně plísně, pak přešly dál do orgánů a způsobily nějaké systémové onemocnění. To je potom velmi těžko léčitelné,“ varuje Staněk.
A skutečně, kvasinky se objevily ve většině vzorků. Ukázalo se, že reportér Matěj Smlsal z tři dny nošené roušky už vdechoval i plíseň. „Nelze ale jednoznačně říct, zda se tam objevila proto, že rouška byla déle nošená, nebo že člověk měl plíseň v puse a my pouze zjistili její přítomnost. Případně, zda se tam dostala, když byla rouška někde odložená, protože kvasinky i plísně se běžně vyskytují v našem okolí,“ konstatuje odborník."


60.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 09:21 avatar
Rúška majú význam, ak sú správne nasadené na tvári. Kto nosí rúško ako Kotleba alebo Fico, tak nech sa potom nečudujeme, že nákaza sa šíri.


6.
označiť príspevok

Krištof
   19. 1. 2021, 21:14 avatar
Napriek tomu alebo práve preto na spríjemnenie youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


37.
označiť príspevok

elemír muž
   19. 1. 2021, 22:31 avatar
Osvietený, držím ti miesto.
Neúprosne sa blíži doba a už možno je aj tu, kedy sa na státisícoch mrtvych ukáže, kto tu bol idiooti a toho sa idioti nesmierne boja.
Podľa ich propagandy im vôbec nešlo o životy státisicov , a niekedy ani o ten svoj Kovid je pre nich brnkačka a príležitosť peniaze za každú cenu v mútnych vodách.
Zaplavili slovensko horkými slinami a sprostí im uverili, že nič neexistuje. Nejde im o nič iné, len o špinavú moc nad špinavými peniazmi a nezastaví ich ani hrozby smrti svojich najbližších.
Ludia nemajú žiadnu sebadisciplínu a prirodzenú inteligenciu na pomoc a záchranu pred leviou tlamou, ktorá už onedlho zaklapne ako česká pasca za mečiarom pri rozdelení československa. Luďom nie je nič sväté, chovajú sa ako neivládateľné deti, nechopné samostatného úsudku a čím väčšia kravina, tým sa viac rehocú
Ich zábava sa skončí mimo pozornosť verejnosti, ich utrpenie nebude nikto vidieť, keď im zhnijú pľúca a v zabudnutí prepchatých nemocníc budú prinášať obrovskú obetu bolesti, ktorú nikto nikdy neuvidí a nikoho nebude zaujímať. Aj matovič urobil chybu, mali dať pokuty nie 1500, ale stačilo 30,ale zajaždým nemilosrdne vyberať.
Všetky tie zhromaždenia bez rúšok znásobili katastrofu života a smrti.

Máme si napísať záveť ? Načo, aj tak to nebude mať kto čítať, ľudia si vydupali od vlády, že chcú zomrieť za každú cenu.
Tak potom odpočinutie večné nech vám dá o Pane.
Súhlasí havran, Nadja, Osvletený


38.
označiť príspevok

Osvletený muž
   19. 1. 2021, 22:45 avatar
Aj pani Pičaput povedala, sme krajina, kde sa ľudia nebudú báť zomierať ? To bola pod drogami, alebo pod Sorošom ?


64.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   23. 1. 2021, 10:20 avatar
milane a ty si preco dal suhlas na 37?......ved to aj tvoj milovaný Kotleba zapričimil......


40.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2021, 08:33 avatar


42.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 1. 2021, 14:51 avatar
Krištof na čo sem kopíruješ tie dezinformačné žumpy ?
Súhlasí ondrej61


43.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 1. 2021, 14:53 avatar
Zrejme pre informáciu, podobne ako ty kopíruješ svoje obľúbené zdroje.
Súhlasí Krištof


44.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2021, 15:21 avatar
Neviem o tom, že by ten článok bol dezinformačný. Okrem toho podobné veci píšu napr. aj Hospodárske noviny:
"Udal Lučanského. Teraz si kajúcnik užíva svoje peniaze a nehnuteľnosti na Záhorí
Böhm údajne vypovedal, že nelegálne zarábal vyše milión eur mesačne."
slovensko.hnonline.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Lemmy, Scarlette


46.
označiť príspevok

Osvietený muž
   20. 1. 2021, 15:27 avatar
Krištof ty nevieš čo je hlavný denník ?


48.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2021, 15:59 avatar
Hlavný denník tam len uvádza to, čo píše Plus 7 dní. V 40. sú odkazy na oba tieto zdroje
Súhlasí Scarlette


45.
označiť príspevok

Lemmy muž
   20. 1. 2021, 15:23 avatar
Idiot Osprostený, a aký máš argument na toto?

slovensko.hnonline.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


47.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2021, 15:37 avatar
Chceme, aby boli zločinci potrestaní, alebo nechceme?
Niečo za niečo... inak to nejde, ani v podsvetí.
Inak, velmi dobrý rozhovor so Spišiakom, ktorý bol Lučanského kolega a velmi si ho vážil, a hovorí, aké je to strašne ťažké, aj to ako k nejakej spolupráci môže dojsť aj u velmi zásadových ludí, lebo za dob Mečiara aj potom pracovali "na hrane", kde tá čiara bola velmi velmi tenká, ale inak sa nedalo v odhalovaní zločinu uspieť.

www.facebook.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Osvietený


52.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 1. 2021, 16:57 avatar
Nadja, chceme aby boli Haščák, Böhm a im podobní, prepustení www.aktuality.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk  
 


55.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2021, 17:37 avatar
Haščák vôbec netuším, prečo bol prepustení, ale teda bol iba vo vazbe, teda obvinený nebol... a vyšetrovaný je aj nadalej.
Böhm, o tom píšem už vyššie...


56.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 1. 2021, 10:44 avatar
Nadja, Haščák nebol obvinený?  
"Haščák je obvinený z podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti." dennikn.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
"Partner finančnej skupiny Penta je symbolom najväčšej korupčnej kauzy Gorila... Jaroslava Haščáka budú pre trestné činy podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti vyšetrovať vo väzbe... Súd si myslí, že Haščák by na slobode mohol ovplyvňovať svedkov. Nezabránilo tomu ani to, že skutok sa stal pred štrnástimi rokmi. Na útekovú väzbu, ktorú prokurátor Ondrej Repa žiadal takisto, súd nevidel dôvod." dennikn.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Čerešničkou na torte je Daniel Lipšic, ktorý nesie minimálne svoj diel politickej zodpovednosti za "svinstvá" Gorily a bez škrupúľ kandiduje za podpory "vládnych" na predsedu ŠS.... 

 
Súhlasí Nadja


53.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 1. 2021, 17:03 avatar
Nadja, "so Spišiakom, ktorý bol Lučanského kolega a velmi si ho vážil"
Veď preto ho i odvolal a preto sa s ním aj súdil....  


54.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2021, 17:35 avatar
Samozrejme si ho vážil za veci, ktoré boli v prospech SR. Nakoniec ale aj pri tom spore došlo k zmiereniu...


49.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2021, 16:31 avatar
Lomu najviac prospieva tento rozklad polície, kto to asi rozdúchava?


50.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 1. 2021, 16:34 avatar
Fico s Kaliňákom?


51.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2021, 16:53 avatar
Tým to asi tiež neškodí, ale myslela som práve to podsvetie a zločincov, neviem si predstaviť, že práve toto by Lučanský chcel, aby boli obvinovaní a perzekuovaní policajti...


59.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 09:20 avatar


61.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 09:23 avatar
Inštitút ľudských práv je obyčajné občianske združenie, ktoré má názor, ktorý nie je krytý právnym pozadím, nech nariekajú tak, že podajú žalobu na súd.


62.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 09:25 avatar
Združenie o 2 ľuďoch. Peter Weisenbacher a Alena Krempaská. Ostatní tvoria komparz.


63.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 09:33 avatar
Prinajmenej tie dva články, na ktoré sú v 59. odkazy, súvisia s témou (1.), dopĺňajú ju.
K tomu, akú má kompetenciu Inštitút ľudských práv, sa teraz nevyjadrujem


69.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 11:21 avatar
Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátu

www.webnoviny.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


79.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 14:45 avatar
"Vedec Leksa: Ani za Mečiara a Fica som necítil také ohrozenie demokracie ako teraz za Matoviča"
dennikn.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.hlavnydennik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


80.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 14:47 avatar
Trepe nezmysly. Keď sa pýtam šarlatánov alebo antivaxerov a konšpirátorov, tak habkajú, lebo nemajú múdrejšie riešenie ako je teraz.


81.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 14:51 avatar
Múdrejšie riešenie nemá poruke ani žiak, ktorého bijú za to, že doniesol päťky v žiackej knižke - ale tú bitku vníma jasne.

Bežní ľudia nemajú riešenie, ale to neznamená, že krivda, ktorú cítia, nie je reálna.


90.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 15:59 avatar
Krivda je subjektívna emócia. Vláda robí, čo vie. Objektívne.


92.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 16:04 avatar
To, že niekto niečo prežíva subjektívnym spôsobom, nie je dôkaz, že sa to nezakladá na pravde.


93.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 16:07 avatar
Nezaujíma ma, ak pravdou má byť pocit. Jednému odrezali nohu, a on mal pocit, že ho svrbí palec na nohe. 


95.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 16:18 avatar
Tak sa treba naučiť rozlišovať pravdivé pocity od nepravdivých.


96.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 16:19 avatar
Ale to je pravy pocit, fantomove bolesti nie su výmysel
Súhlasí -era-


98.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 16:28 avatar
Veď ja sa nebúrim, ale myšlienkový popis toho pocitu nie je pravdou. Nesvrbí ho fyzický palec.


103.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 16:38 avatar
Ale subjektívne ho svrbí v mozgu.


97.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 16:27 avatar
Neuveritelne podivný je ten pokus so zrkadlami, ktorý naozaj pomáha...


99.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 16:29 avatar
O tom nič neviem. Wo co go?


100.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 16:30 avatar
Juuuj počkaj najdem to


101.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 16:33 avatar


102.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 16:37 avatar
Tie pocity sú pravdivé, ale subjektívne.


104.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 16:38 avatar
Pocity su vždy subjektivne
Súhlasí Lemmy, Zeitgeist


105.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 16:41 avatar
Áno, prežíva ich jedinec.


106.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 17:23 avatar
Ty máš to heslo "subjektívne" ako že "nepravdivé". Ale to je omyl. Ľudská bytosť nemôže pravdu vnímať nijako inak, než subjektívne. Vždy je to človek subjekt, kto rozhoduje o pravde a nepravde.

Keď hovoríš, že je niečo pravda, tak je to výsledok tvojho osobného, subjektívneho procesu posúdenia. Inak to pri človeku nemôže ani byť.


107.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 1. 2021, 17:25 avatar
Ja nie. Pre jednotlivca je pocit pravdivý, pretože proces sa odohráva v jeho mozgu.


108.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 17:27 avatar
Myslíš, že neexistuje objektivna pravda? Ked napíšem že v tomto čase... 17:27 tu v Bratislave prší, je to objektivne, nie?


109.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:27 avatar
Nie je to pravdivý výrok, lebo tu v Ružinove neprší


110.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 17:30 avatar
Enax prestaň, ide o priklad,,, tak že neprší, no, alebo že je tma


111.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:30 avatar
Nie je tu tma, lebo mi svieti lampa


112.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:31 avatar
S výrokmi je to veľmi problematické, musia byť veľmi presne napísané


113.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 17:32 avatar
Chod na žumpu ok?


114.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:32 avatar
Nečerti sa, len uznaj, že napísať pravdivý výrok je veľmi ťažké


115.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:33 avatar
Najmä ak schopnosť chápať čo bolo myslené tým napísaným sa líši prípad od prípadu


116.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 17:34 avatar
Nie je to vobec ťažké ale era je inteligentnejší od teba a tak vie čo myslím, dakujem, odchod.
Existuje objektivna pravda alebo nie?


117.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:34 avatar
Veď SOM ti ukázal aké ľahké je "nepochopiť" tú tvoju akože zjavnú pravdu napísanú nedokonalým jazykom nedokonalou kozou


118.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 1. 2021, 17:36 avatar
Nik po TEBE nechce aby si to chápal


119.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 1. 2021, 17:36 avatar
To sa teda mýliš, pochopenie je základným krokom aby SOM s danou informáciou vôbec mohol nejako naložiť


121.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 1. 2021, 18:33 avatar
108. Samozrejme, že existuje objektívna pravda - Ale človek sa o nej môže vysloviť iba na základe svojho subjektívneho zážitku.

Ty sama píšeš: "17:27 tu v Bratislave prší" - to všetko je výsledok tvojho pozorovania a tvojho úsudku a záveru a tvojho posúdenia pravdivosti tohto záveru.

Nech je okolo nás čokoľvek objektívneho mimo náš subjekt, vyjadriť sa o tom môžeme iba na základe nášho subjektu.
Súhlasí Nadja


94.
označiť príspevok

Krištof
   23. 1. 2021, 16:11 avatar
Na odľahčenie: youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


128.
označiť príspevok

Krištof
   24. 1. 2021, 11:41 avatar
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:38,  Plodný som myslel, že má plné vačky libier cocot . *03*03
dnes, 23:37,  ...pl0dny sme fsetja,ibaze p0uzivame durex inviziiibl...)))
dnes, 23:36,  ...n0,krabicu lineckych k0lies0k,s dzem0m,s0m dal...*57
dnes, 23:36,  To je Borris, Borris is very faking plodný and very prachy veľa men. *06*06*13
dnes, 23:33,  ....t0t0k...https://ibb.co/FmhjWz7
dnes, 23:32,  Že Brusel je totál Mistrál, počuješ? haha. .. *21
dnes, 23:29,  ...k0rc0k je rit0pich,usacky...*57
dnes, 23:28,  Korčok vytrúbil to , čo už dávno je každému jasné, že C19 je jadro hybridnej vojny....
dnes, 23:26,  S malým urobím aspoň teátro, aj teta kráľovná bude čučať na čučo.*13*13*13
dnes, 23:25,  ...s filip0m,akurat tak deti nar0bis...*39*39*39
dnes, 23:24,  Ale z kresla je len kúsok do elektrického kresla lebo ich úroveň klesla !!!!!!
dnes, 23:24,  čo spravili s dolármi? *21 Káčer ich ukradol?...
dnes, 23:22,  Korčok sa postavil do radu zmätených politikov a unáhlene začal robiť a jednať, akoby...
dnes, 23:21,  Ale ja mám len nízku, ale zato mám filipa kua §§§§§§§§§ *03*03
dnes, 23:21,  ...mal si si ur0bit vys0ku a d0cht0rat ja fsetci p0slanci...*39*39*39
dnes, 23:20,  daj si dudlík a spac. ...
dnes, 23:19,  synovec. ... Milan, zase robíš neplechu, či ako? ..
dnes, 23:19,  Tak potom je môj. *54*54*54*54*58*58
dnes, 23:19,  ...ja s0m neb0l z 0str0va daaavn0...)))
dnes, 23:19,  A pritom Kokotovič je nevinný, za všetko si môžeme sami !!!!!!!!!!!
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nikdy neopúšťaj niekoho, koho miluješ, pre niekoho,
kto sa ti páči, pretože ten, kto sa ti páči, ťa opustí pre niekoho, koho miluje.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(322 050 bytes in 0,615 seconds)