Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Úlohy Panny Márie v posledných časoch. Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. (časť 4. najsilnejšia)

19
reakcií
1416
prečítaní
Tému 2. januára 2016, 11:45 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   2. 1. 2016, 11:45 avatar
4. Úloha Panny Márie v posledných časoch
[49.] Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista
len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení
ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by
sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i
navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita nám hovorí, že keď ju videl, vďaka jej tajomným
nádherám a neporovnateľným krásam bol by ju pokladal za božstvo, keby mu jeho pevná viera nehovorila opak.
Ale tieto dôvody, ktoré viedli Ducha Svätého k ukrytiu svojej Nevesty počas jej života a k jej nepatrnému odhaleniu
od prvého ohlasovania Evanjelia, pri druhom príchode Ježiša Krista už nebudú jestvovať. Preto ju Duch Svätý
vyjaví a urobí známou a cez ňu privedie ľudí k tomu, aby poznali Ježiša Krista, aby ho milovali a aby mu slúžili.
a) Zjavenie Panny Márie svetu
[50.] Prečo teda Boh chce v týchto posledných časoch zjaviť a odhaliť svetu Máriu, veľdielo svojich rúk?
32 Mária des Vallées (†1656), známa mystička, ktorej duchovným vodcom bol svätý Ján Eudes.
33
SVÄTÝ VINCENT FERRERSKÝ: Tractatus de vita...
34
Porov. Ž 59,14b­16a. Literárny zmysel tohto 59. žalmu sa vzťahuje na obrátenie sa Židov a na ohlasovanie evanjelia pred koncom
sveta.
17
1) Pretože počas svojho života zostávala ukrytá a svojou hlbokou pokorou sa ponížila až do prachu, obdržiac
od Pána cez jeho apoštolov a evanjelistov milosť, že nebola odhalená.
2) Pretože tak, ako je Božím veľdielom slávy v nebi, presvätá Panna je i jeho veľdielom milosti tu na zemi, a
preto Pán chce, aby bol za to oslavovaný a chválený žijúcimi na zemi.
3) Pretože je Zornicou predchádzajúcou a ohlasujúcou Slnko spravodlivosti – ktorým je Ježiš Kristus – a preto
ľudia musia spoznať a uznať Pannu Máriu, aby mohli spoznať a uznať Pána Ježiša.
4) Pretože je cestou, ktorou k nám Ježiš prišiel po prvý raz, bude cestou, ktorou príde po druhý raz, aj keď nie
tým istým spôsobom.
5) Pretože je bezpečným prostriedkom, ako aj priamou a nepoškvrnenou cestou vedúcou k plnému spojeniu s
Ježišom Kristom; preto tie sväté duše, ktoré majú svietiť žiarou svätosti, nájdu Ježiša iba skrze ňu. Ten, kto nájde
Máriu, nájde život, čiže Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život. No kto môže nájsť Máriu bez toho, že by ju
hľadal? A kto ju hľadá bez toho, že by ju poznal? Veď predsa nehľadáme a netúžime po tom, čo nepoznáme!
Preto je nevyhnutné, aby Mária bola ešte viac známa než dosiaľ, na väčšie poznanie a slávu Najsvätejšej Trojice.
6) V týchto posledných časoch Mária musí zažiariť viac než kedykoľvek predtým svojím milosrdenstvom,
svojou mocou a svojou milosťou: milosrdenstvom, aby zhromaždila a s láskou prijala tých úbohých hriešnikov a
blúdiacich, ktorí sa obrátia a navrátia sa do Katolíckej cirkvi; mocou zažiari proti nepriateľom Božím, proti
modloslužobníkom, rozkolníkom, mohamedánom, židom a zatvrdilým bezbožníkom, ktorí sa strašne vzbúria, aby
sľubmi a hrozbami zviedli ľudí a priviedli ich ku skaze; a konečne, musí zažiariť milosťou, aby oduševnila a
podržala chrabrých bojovníkov a verných služobníkov Ježiša Krista bojujúcich za jeho záujmy.
7) A nakoniec, Mária musí byť strašná pre diabla a jeho prívržencov ako armáda v boji zoradená do šíkov
35
najmä v týchto posledných časoch, lebo diabol dobre vie, že má málo času – menej než kedykoľvek – na záhubu
duší, a preto každým dňom zdvojnásobuje svoje úsilie a útoky. Vskutku čoskoro vyvolá kruté prenasledovania a
nastaví strašné pasce verným služobníkom a pravým deťom Márie, nad ktorými víťazí ťažšie než nad ostatnými.
[51.] Najmä počas tých posledných a krutých diablových prenasledovaní, ktoré sa každým dňom budú
zväčšovať až do doby kráľovstva Antikrista, treba očakávať vyplnenie tohto prvého a slávneho proroctva, ako i
Božieho prekliatia vysloveného v raji proti hadovi. Teraz ho tu objasníme na väčšiu slávu najsvätejšej Panny, na
spásu jej detí a na diablovo zahanbenie.
Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu
insidiaberis calcaneo ejus. – „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej
35
Zakladateľ Máriinej légie a sluha Boží Frank Duff (1889­1980), inšpirovaný naším autorom, prevzal ako antifónu k Magnifikatu, ktorý
je každodennou povinnou modlitbou legionárov, práve tento verš: „Ktože je tá, čo vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná
ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami?“ (Pies 6,10)
18
potomstvom; ona
36
ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15)
[52.] Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca:
nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi
a prisluhovačmi Lucifera. A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh ustanovil,
je Mária, jeho svätá Matka. Už v raji – i keď vtedy existovala ešte len v Božom pláne – ju obdaril takou veľkou
nenávisťou voči tomuto prekliatemu nepriateľovi Boha, takou veľkou schopnosťou odhaľovať zloby tohoto starého
hada a takou veľkou mocou poraziť, sklátiť a rozdrviť tohto pyšného bezbožníka, že sa jej bojí viac než všetkých
anjelov a ľudí dohromady, a v istom zmysle i viac než samého Boha. No to nie preto, že by hnev, nenávisť a moc
Božia neboli nekonečne väčšie než svätej Panny, keďže jej dokonalosti sú ohraničené, ale najmä preto, že pyšný
Satan trpí nekonečne viac, keď ho poráža a trestá malá a ponížená Pánova služobnica a jej pokora ho pokoruje
viac než božská moc.
37
Okrem toho Boh udelil Márii takú veľkú moc nad diablami, že títo – ako to boli na ich
vlastnú škodu často prinútení vyzradiť ústami posadnutých, sa obávajú viac jej jediného vzdychu za niektorú dušu
než modlitieb všetkých svätých a viac sa boja jej jediného pohrozenia než všetkých svojich ďalších múk.
[53.] Čo Lucifer stratil pýchou, to Mária získala pokorou. Čo Eva stratila a priviedla do zavrhnutia
neposlušnosťou, to Mária zachránila poslušnosťou.
38
Eva privolila hadovi, a tým strhla so sebou do záhuby všetky
svoje deti, zanechajúc ich v hadovej moci. Mária tým, že zostala dokonale verná Bohu, zachránila nielen seba, ale
i všetky svoje deti a služobníkov, zasvätiac ich jeho Majestátu.
[54.] Boh ustanovil nielen jedno nepriateľstvo, ale nepriateľstvá: nielen medzi Máriou a démonom, ale i medzi
pokolením svätej Panny a pokolením démonovým. To značí, že Boh vložil nepriateľstvá, antipatie a tajné nenávisti
medzi skutočné deti i služobníkov svätej Panny a deti i otrokov diablových: navzájom sa vôbec nemilujú, vnútorne
sa vôbec nepriťahujú. Deti Beliálove, čiže Satanovi otroci a priatelia sveta (lebo vskutku je to to isté), až dosiaľ
vždy prenasledovali a ešte viac budú prenasledovať tých i tie, čo prináležia najsvätejšej Panne: ako kedysi Kain a
Ézau – predobrazy zavrhnutých – prenasledovali svojich bratov Ábela a Jakuba – predobrazy vyvolených. Ale
pokorná Mária vždy zvíťazí nad Pyšným a jej víťazstvo bude také veľké, že mu rozdrví hlavu, sídlo jeho pýchy.
Vždy odhalí jeho hadiu zlobu, odhalí jeho pekelné pretvárky, zmarí jeho diabolské nahovárania a ochráni až do
konca vekov svojich verných služobníkov pred jeho ukrutnými pazúrmi.
Moc Márie nad všetkými diablami však zažiari najmä v posledných časoch, keď Satan bude číhať na jej pätu,
36
Podľa Neovulgáty je „ono“.
37
Porov. číslo 42. Na inom mieste autor píše: „Diablova pýcha je ešte viac pokorená, keď sa vidí porazený a pod nohami svätej Panny,
najponíženejšej zo všetkých stvorení, ktoré kedy jestvovali, než keby bol drvený všemohúcou rukou Pánovou.“ (Cahier de notes, 70).
38
Táto paralela je obľúbená u Cirkevných otcov; napr. SVÄTÝ IRENEJ: Adversus haereses.
PIUS XII.: Ad caeli Reginam (1954): „V diele duchovnej spásy Panna Mária bola z vôle Božej spojená s Ježišom Kristom, pôvodcom spásy, tak, ako bola
Eva spojená s Adamom, pôvodcom smrti; a to v takej miere, že môžeme o našom Vykúpení povedať, že sa udialo podľa istej rekapitulácie, na
základe ktorej ľudské pokolenie, podrobené smrti skrze jednu pannu, sa zachránilo prostredníctvom inej panny...“
19
čiže na jej ponížených otrokov
39
i na jej jednoduché deti, ktoré povolá do vojny proti Satanovi. Pred svetom budú
maličkí a prostí, pokorení pred ostatnými ako päta; budú šliapaní a prenasledovaní tak, ako je päta vzhľadom na
ostatné údy tela. No budú bohatí na Božiu milosť, ktorú im Mária hojne nadelí. Pred Bohom budú veľkí a pokročilí
vo svätosti, budú prevyšovať všetky stvorenia svojou oduševnenou horlivosťou a budú tak mocne podopieraní
Božou pomocou, že s pokorou päty a v spojení s Máriou rozšliapu diablovu hlavu a prinesú víťazstvo Ježišovi
Kristovi.
b) Mariánski apoštoli
[55.] A nakoniec, Boh chce, aby v súčasnosti ľudia Máriu viac poznali, viac milovali a viac si ju ctili. Viac než
kedykoľvek predtým: a bezpochyby sa tak i stane, ak predurčení začnú s milosťou a svetlom Ducha Svätého
vnútorne a dokonale uskutočňovať to, čo im o chvíľu objasním. Potom uvidia jasne – no iba v miere úmernej ich
viere – túto krásnu Morskú hviezdu, a nasledujúc jej správanie, budú môcť zakotviť v dobrom prístave i napriek
búrkam a pirátom. Spoznajú veľkosť tejto Panovníčky
40
a úplne sa zasvätia jej službe ako jej podriadení a otroci
lásky. Okúsia jej materskú láskavosť aj dobrotu a budú ju nežne milovať ako jej milované deti. Spoznajú jej
milosrdenstvo, ktorého je plná, a uvedomia si potrebu jej pomoci a budú sa k nej utiekať vo všetkých veciach ako
ku svojej milej orodovkyni a prostredníčke u Ježiša Krista. Spoznajú, že ona je najbezpečnejším, najľahším,
najkratším a najdokonalejším prostriedkom ako prísť k Ježišovi Kristovi
41
a oddajú sa jej bez výhrad, telom i dušou,
aby takto plne patrili jemu.
[56.] Ale akí budú títo služobníci, otroci a deti Márie?
Budú ohnivým plameňom, Pánovými sluhami, ktorí všade zapália oheň božskej lásky.
39 V preklade ponechávame termín „otrok“, ako je v origináli. Aby sme predišli pohoršeniu, pripomíname, že autor ho sám
kompetentne vysvetľuje v nasledujúcej časti tohto diela. Upozorňujeme na slová, ktorými začína svoje dielko Tajomstvo Márie:
„[1.] Duša vyvolená, predkladám ti tajomstvo, ktoré mi zveril Najvyšší... Odovzdávam ti ho s pomocou Ducha Svätého za podmienok:
1) že ho zveríš iba tým, ktorí si ho zaslúžia svojimi modlitbami, almužnami, umŕtvovaním, prenasledovaniami, horlivosťou za spásu duší a
svojím odstupom od sveta; 2) že si ním poslúžiš na dosiahnutie svätosti a dokonalosti, pretože ono ti pomôže iba v takej miere, v akej ho
budeš žiť. Daj si teda dobrý pozor, aby si nezostala nečinná so založenýmirukami, lebo moje tajomstvo by sa premenilo na jed a bolo by
tvojím odsúdením... 3) že budeš vďačná Bohu po všetky dni svojho života za milosť, že ťa naučil tajomstvu, ktoré si nezaslúžiš poznať. A v
miere, v akej si ním budeš slúžiť v bežných činnostiach života, spoznáš jeho cenu i dokonalosť, sprvu však len nedokonale... [2.] Prv ako
pôjdeš ďalej v tvojej horlivej a prirodzenej túžbe poznať pravdu, pokľakni a nábožne sa pomodli Ave, maris Stella a Veni, Creator, aby si
si od Boha vyprosil milosť porozumieť a zaľúbiť si toto božské tajomstvo...“ Ján Pavol II.: „Vie sa, že autor traktátu definuje svoju úctu
ako formu ‘otroctva’. Toto slovo môže vadiť našim súčastníkom. Čo sa týka mňa, nenachádzam v tom žiadnu ťažkosť. Myslím, že sa jedná
o istý paradox, aké sa často vyskytujú v evanjeliách, pretože slová ‘sväté otroctvo’ znamenajú, že by sme nemohli lepši použiť našu
slobodu, najväčší dar, ktorý nám Boh dal. Pretože sloboda sa meria mierou lásky, ktorej sme schopní. Myslím, že je to toto, čo nám chcel
autor ukázať.“ (Porov. André Frossard dialoga con Giovanni Paolo II., Milano, Rusconi 1983, str. 157­159)
40
Porov. napr. SVÄTÝ EFRÉM: Hymni de B. Maria; SVÄTÝ GREGOR NAZIANSKÝ: Poemata dogmatica; ORIGENES: Homiliae in S. Lucam; SVÄTÝ
HIERONYM: Liber de nominibus hebraies; SVÄTÝ ALFONZ Z LIGUORI: Le glorie di Maria.
PIUS XII.: Ad caeli reginam (1954): „Teológovia vypracovali doktrínu, podľa ktorej najsvätejšiu Pannu nazývame Kráľovnou všetkého stvorenstva,
Kráľovnou sveta a Panovníčkou vesmíru.“
41
Porov. čísla 152­168.
20
Budú sicut sagittae in manu potentis
42
– „ako ostré šípy v ruke mocnej“ Panny na prebodnutie jej nepriateľov.
Budú ako Léviho synovia, dôkladne očistení v ohni veľkých skúšok a pevne spojení s Pánom. Ponesú zlato
lásky vo svojich srdciach, kadidlo modlitby vo svojich dušiach a myrhu umŕtvovania vo svojich telách. Budú všade
Kristovou ľúbeznou vôňou pre malých a prostých, zatiaľ čo budú vôňou smrti pre veľkých, bohatých a pyšných
tohto sveta.
[57.] Budú ako hrmiace a poletujúce oblaky v jemnom vanutí Ducha Svätého. Nebudú viazaní na nič, ani ničím
prekvapení. Nebudú sa trápiť pre nič, ale budú rozlievať dážď Božieho slova a večného života. Zahrmia proti
hriechu a zadunia proti svetu. Zasiahnu diabla i jeho prívržencov. Skrz­naskrz prebodnú svojím dvojsečným
mečom Božieho slova – či pre život a či pre smrť – všetkých, ku ktorým budú poslaní Najvyšším.
[58.] Budú apoštolmi posledných časov, ktorých Pán mocností obdarí výrečnosťou i silou konať zázraky, a
dobyjú slávne víťazstvá nad svojimi nepriateľmi. Budú spávať bez zlata i striebra, a čo viac, aj bez starostí, inter
medios cleros
43
– „uprostred ostatných kňazov“, duchovenstva a kléru. No i tak budú mať strieborné krídla
holubice, aby mohli s čistým úmyslom na Božiu slávu a na spásu ľudí zaletieť ta, kam ich Duch Svätý pošle. A na
miestach, kde budú kázať, zanechajú iba zlato lásky, ktorá je naplnením zákona.
[59.] Napokon vieme, že oni budú pravými učeníkmi Ježiša Krista. Budú kráčať po stopách jeho chudoby,
pokory, pohŕdania svetom a jeho lásky. Budú vyučovať úzku Božiu cestu podľa čistej pravdy, podľa svätého
evanjelia, a nie podľa svetských zásad. Nebudú mať z nikoho strach, nebudú brať ohľad na osobu. Nikoho
neušetria, nebudú počúvať ani sa báť nijakého smrteľníka, hocako mocného. V ústach budú mať dvojsečný meč
Božieho slova, na pleciach zakrvavenú štandardu Kríža, v pravej ruke kríž a v ľavej ruženec; v srdciach sväté
mená Ježiš a Mária a v celom svojom správaní skromnosť a umŕtvovanie Ježiša Krista.
Hľa, toto sú veľkí muži, čo prídu. Vyformuje ich Mária z príkazu Najvyššieho, aby rozšírili jeho vládu i na
bezbožníkov, modloslužobníkov a mohamedánov. Ale kedy a ako sa to stane?... Iba Boh to vie: na nás je, aby
sme zmĺkli, prosili, vzdychali a čakali: Expectans exspe

christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   2. 1. 2016, 13:16 avatar
lea, spásou je Boh a jeho Pravda, nie nejaká pozemská matka, ktorá mala Syna Božieho!!!


11.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 1. 2016, 09:03 avatar
"Zakladateľ Máriinej légie a sluha Boží Frank Duff (1889­1980), inšpirovaný naším autorom, prevzal ako antifónu k Magnifikatu, ktorý
je každodennou povinnou modlitbou legionárov, práve tento verš: „Ktože je tá, čo vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná
ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami?“ (Pies 6,10)" >>

To som nevedel, ze Maria je Sulamit, Salamunova milenka...


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   2. 1. 2016, 11:47 avatar
b) Mariánski apoštoli
[55.] A nakoniec, Boh chce, aby v súčasnosti ľudia Máriu viac poznali, viac milovali a viac si ju ctili. Viac než
kedykoľvek predtým: a bezpochyby sa tak i stane, ak predurčení začnú s milosťou a svetlom Ducha Svätého
vnútorne a dokonale uskutočňovať to, čo im o chvíľu objasním. Potom uvidia jasne – no iba v miere úmernej ich
viere – túto krásnu Morskú hviezdu, a nasledujúc jej správanie, budú môcť zakotviť v dobrom prístave i napriek
búrkam a pirátom. Spoznajú veľkosť tejto Panovníčky
40
a úplne sa zasvätia jej službe ako jej podriadení a otroci
lásky. Okúsia jej materskú láskavosť aj dobrotu a budú ju nežne milovať ako jej milované deti. Spoznajú jej
milosrdenstvo, ktorého je plná, a uvedomia si potrebu jej pomoci a budú sa k nej utiekať vo všetkých veciach ako
ku svojej milej orodovkyni a prostredníčke u Ježiša Krista. Spoznajú, že ona je najbezpečnejším, najľahším,
najkratším a najdokonalejším prostriedkom ako prísť k Ježišovi Kristovi
41
a oddajú sa jej bez výhrad, telom i dušou,
aby takto plne patrili jemu.
[56.] Ale akí budú títo služobníci, otroci a deti Márie?
Budú ohnivým plameňom, Pánovými sluhami, ktorí všade zapália oheň božskej lásky.
39 V preklade ponechávame termín „otrok“, ako je v origináli. Aby sme predišli pohoršeniu, pripomíname, že autor ho sám
kompetentne vysvetľuje v nasledujúcej časti tohto diela. Upozorňujeme na slová, ktorými začína svoje dielko Tajomstvo Márie:
„[1.] Duša vyvolená, predkladám ti tajomstvo, ktoré mi zveril Najvyšší... Odovzdávam ti ho s pomocou Ducha Svätého za podmienok:
1) že ho zveríš iba tým, ktorí si ho zaslúžia svojimi modlitbami, almužnami, umŕtvovaním, prenasledovaniami, horlivosťou za spásu duší a
svojím odstupom od sveta; 2) že si ním poslúžiš na dosiahnutie svätosti a dokonalosti, pretože ono ti pomôže iba v takej miere, v akej ho
budeš žiť. Daj si teda dobrý pozor, aby si nezostala nečinná so založenýmirukami, lebo moje tajomstvo by sa premenilo na jed a bolo by
tvojím odsúdením... 3) že budeš vďačná Bohu po všetky dni svojho života za milosť, že ťa naučil tajomstvu, ktoré si nezaslúžiš poznať. A v
miere, v akej si ním budeš slúžiť v bežných činnostiach života, spoznáš jeho cenu i dokonalosť, sprvu však len nedokonale... [2.] Prv ako
pôjdeš ďalej v tvojej horlivej a prirodzenej túžbe poznať pravdu, pokľakni a nábožne sa pomodli Ave, maris Stella a Veni, Creator, aby si
si od Boha vyprosil milosť porozumieť a zaľúbiť si toto božské tajomstvo...“ Ján Pavol II.: „Vie sa, že autor traktátu definuje svoju úctu
ako formu ‘otroctva’. Toto slovo môže vadiť našim súčastníkom. Čo sa týka mňa, nenachádzam v tom žiadnu ťažkosť. Myslím, že sa jedná
o istý paradox, aké sa často vyskytujú v evanjeliách, pretože slová ‘sväté otroctvo’ znamenajú, že by sme nemohli lepši použiť našu
slobodu, najväčší dar, ktorý nám Boh dal. Pretože sloboda sa meria mierou lásky, ktorej sme schopní. Myslím, že je to toto, čo nám chcel
autor ukázať.“ (Porov. André Frossard dialoga con Giovanni Paolo II., Milano, Rusconi 1983, str. 157­159)
40
Porov. napr. SVÄTÝ EFRÉM: Hymni de B. Maria; SVÄTÝ GREGOR NAZIANSKÝ: Poemata dogmatica; ORIGENES: Homiliae in S. Lucam; SVÄTÝ
HIERONYM: Liber de nominibus hebraies; SVÄTÝ ALFONZ Z LIGUORI: Le glorie di Maria.
PIUS XII.: Ad caeli reginam (1954): „Teológovia vypracovali doktrínu, podľa ktorej najsvätejšiu Pannu nazývame Kráľovnou všetkého stvorenstva,
Kráľovnou sveta a Panovníčkou vesmíru.“
41
Porov. čísla 152­168.
20
Budú sicut sagittae in manu potentis
42
– „ako ostré šípy v ruke mocnej“ Panny na prebodnutie jej nepriateľov.
Budú ako Léviho synovia, dôkladne očistení v ohni veľkých skúšok a pevne spojení s Pánom. Ponesú zlato
lásky vo svojich srdciach, kadidlo modlitby vo svojich dušiach a myrhu umŕtvovania vo svojich telách. Budú všade
Kristovou ľúbeznou vôňou pre malých a prostých, zatiaľ čo budú vôňou smrti pre veľkých, bohatých a pyšných
tohto sveta.
[57.] Budú ako hrmiace a poletujúce oblaky v jemnom vanutí Ducha Svätého. Nebudú viazaní na nič, ani ničím
prekvapení. Nebudú sa trápiť pre nič, ale budú rozlievať dážď Božieho slova a večného života. Zahrmia proti
hriechu a zadunia proti svetu. Zasiahnu diabla i jeho prívržencov. Skrz­naskrz prebodnú svojím dvojsečným
mečom Božieho slova – či pre život a či pre smrť – všetkých, ku ktorým budú poslaní Najvyšším.
[58.] Budú apoštolmi posledných časov, ktorých Pán mocností obdarí výrečnosťou i silou konať zázraky, a
dobyjú slávne víťazstvá nad svojimi nepriateľmi. Budú spávať bez zlata i striebra, a čo viac, aj bez starostí, inter
medios cleros
43
– „uprostred ostatných kňazov“, duchovenstva a kléru. No i tak budú mať strieborné krídla
holubice, aby mohli s čistým úmyslom na Božiu slávu a na spásu ľudí zaletieť ta, kam ich Duch Svätý pošle. A na
miestach, kde budú kázať, zanechajú iba zlato lásky, ktorá je naplnením zákona.
[59.] Napokon vieme, že oni budú pravými učeníkmi Ježiša Krista. Budú kráčať po stopách jeho chudoby,
pokory, pohŕdania svetom a jeho lásky. Budú vyučovať úzku Božiu cestu podľa čistej pravdy, podľa svätého
evanjelia, a nie podľa svetských zásad. Nebudú mať z nikoho strach, nebudú brať ohľad na osobu. Nikoho
neušetria, nebudú počúvať ani sa báť nijakého smrteľníka, hocako mocného. V ústach budú mať dvojsečný meč
Božieho slova, na pleciach zakrvavenú štandardu Kríža, v pravej ruke kríž a v ľavej ruženec; v srdciach sväté
mená Ježiš a Mária a v celom svojom správaní skromnosť a umŕtvovanie Ježiša Krista.
Hľa, toto sú veľkí muži, čo prídu. Vyformuje ich Mária z príkazu Najvyššieho, aby rozšírili jeho vládu i na
bezbožníkov, modloslužobníkov a mohamedánov. Ale kedy a ako sa to stane?... Iba Boh to vie: na nás je, aby
sme zmĺkli, prosili, vzdychali a čakali: Expectans exspectavi.
44
42
Ž 127,4: „ako šípy v ruke bojovníka“.
43
Je to komentár na Ž 68,13­14 podľa Vulgáty.
44
Ž 40,2: „Čakal som, čakal“.
21

christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2016, 11:47 avatar
Ešte šťastie, že tvoje príspevky sú v elektronickej podobe.

Lebo inak škoda lesa.
Súhlasí fajer


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   2. 1. 2016, 11:51 avatar
ps: v týchto 4 častiach som vám dala(skopírovala) najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť(netýka sa to každého, len určitých ľudí, ktorí rozumejú a chápu čo je uvedené v texte a dotkne sa to ich srdca či viery)


5.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   2. 1. 2016, 11:52 avatar
Zbytocne :-)
Súhlasí fajer


10.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 1. 2016, 08:51 avatar
Lea, nemyslis, ze katolici to uz najskor vedia a protestantom je to zbytocne?


7.
označiť príspevok

veriaci-4
   2. 1. 2016, 13:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

fajer
   2. 1. 2016, 13:51 avatar
Lea, veriaci4, ste naivný ak si myslíte že to niekto číta, tieto hlúposti čo tu kopírujete nestoja za nič a nikdy nič nevyriešia, vaše náboženstvo je blud, ktorý treba odstrániť zo spoločnosti....


9.
označiť príspevok

veriaci-4
   2. 1. 2016, 13:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

fajer
   3. 1. 2016, 14:39 avatar
ved od teba len sprostosť môžem čakať, tak ako od lei...ste bez zdravého rozumu, tak čo iné od vás čakať....


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2016, 15:01 avatar
Zlodej krici: "Chytte zlodeja"


12.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   3. 1. 2016, 09:15 avatar
Lea robí presne to čo robila na F-N ..až ho pochovala


13.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 1. 2016, 09:17 avatar
co je F-N?


14.
označiť príspevok

omega
   3. 1. 2016, 09:34 avatar
co si ranajkovala, klebetna zvedava baba?


17.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2016, 14:59 avatar
Co ma moja zvedavost s mojimi ranajkami?


18.
označiť príspevok

Lemmy muž
   4. 1. 2016, 15:00 avatar
Zaniknuté diskusné fórum: Fórum-Názor.


20.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2016, 15:10 avatar
To mi je nejake povedome... tam chodil al Milanicko a anaJ, ci ako sa volala


15.
označiť príspevok

omega
   3. 1. 2016, 09:36 avatar
..kedze to prebral nieko iny, nemohla ho pochovat ona
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nie šaty z hodvábu, nie prsteň zo zlata, ale srdce čisté je ozdobou dievčaťa.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(101 589 bytes in 0,358 seconds)